Dagens tarot kort onsdag 3 november 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Styrken og ti av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort minner deg om at du har tålt livets hindringer, og du har kommet deg gjennom dem. Du har hørt på din intuisjon og brukt din indre styrke. Nå oppfordrer disse kortene deg til å følge hjertet ditt og stole på din intuisjon for å lede deg til mulighetene i tråd med ditt høyeste gode. Dine følelser vil veilede deg. Når noe føles fantastisk, gjør mer av det; og når noe ikke føles riktig, gjør mindre av det. La din indre veiledning lede veien. Finn muligheter som oppfyller deg og samsvarer med dine personlige verdier i stedet for å følge veien som andre forventer at du tar.

Kjærlighet

Når det kommer til kjærlighet og forhold, kan dette tyde på enten et nytt og salig forhold eller et langsiktig engasjement, som forlovelse, ekteskap eller å starte en familie sammen. Dere deler en evig kjærlighet og tror kanskje at dere er sjelevenner som er bestemt til å være sammen med hverandre. Hvis du er usikker, lytt til intuisjonen din og la den veilede deg. Hjertet ditt vil fortelle deg sannheten som sinnet ditt ikke vil.
Hvis du er i et forhold, har du en følelse av helhet, fullføring og tilpasning i forholdet ditt. Du opplever en idyllisk tilstand av fred, harmoni og kjærlighet der dine drømmer og ønsker har gått i oppfyllelse eller er i ferd med å gjøre det. Ta et øyeblikk til å gå tilbake og sett pris på forholdet ditt. Du skapte et liv i forbindelse og lykke ved å følge hjertet ditt og stole på intuisjonen din. Denne tilliten du har bygget skyldes en bedre forståelse av hverandre og dine verdier. Så ikke glem å holde kommunikasjonen god mellom dere begge.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og næringsliv har du møtt hindringer, men du har heller ikke gitt opp. Du har klart å finne løsninger i stedet for problemer. Kjenn på frykten og gjør det likevel! Det dette har skapt, er harmoni i omgivelsene dine. Få menneskene rundt deg til å være litt mer positive. Hvis du har gått gjennom en tøff tid og er utbrent eller stresset, oppmuntrer dette deg til å finne kraften i deg selv til å holde ut. Du har det som skal til for å oppnå målet ditt. Dette hjelper din energi og oppmuntring til å fortsette for drømmene dine. Det er ingenting som er sterkere enn besluttsomhet og viljestyrke. Dette er hva du har og hva du har med deg til enhver tid.

Trekk Ditt Kort

Strength and ten of cups

General

Today's cards remind you that you have endured life's obstacles, and you have powered through them. You have listed to your intuition and used your inner strength. Now, these cards encourage you to follow your heart and trust your intuition to lead you to the opportunities aligned with your Highest Good. Your feelings and emotions will guide you. When something feels fantastic, do more of it; and when something doesn’t feel right, do less of it. Allow your inner guidance to lead the way. Seek out opportunities that fulfil you and align with your personal values instead of following the path that others expect you to take.

Love

When it comes to love and relationship, this may indicate either a new and blissful relationship or a long-term commitment, such as engagement, marriage or starting a family together. You share an everlasting love and may believe that you are soul mates destined to be with one another. If you are uncertain, listen to your intuition and let it guide you. Your heart will tell you the truth that your mind will not.
If you are in a relationship, you have a sense of wholeness, completion, and alignment in your relationships. You are experiencing an idyllic state of peace, harmony and love where your dreams and wishes have come true or are about to. Take a moment to step back and appreciate your relationship. You created a life of connection and bliss by following your heart and trusting your intuition. This trust that you have built is due to a better understanding of each other and your values. So don't forget to keep the communication good between both of you.

Work & Economy

When it comes to work and business, you have faced obstacles, but you have also not given up. You have powered through finding solutions instead of problems. Feel the fear and do it anyway! What this has created, is harmony in your surroundings. Making the people around you be a bit more positive. If you have been going through a rough time and are burnt out or stressed, this encourages you to find the power within yourself to persevere. You have got what it takes to see this situation through to its eventual end. This helps your energy and encouragement to keep going for your dreams. There is nothing more powerful than determination and willpower. This is what you have and what you are keeping with you at all times.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar