Dagens tarot kort onsdag 27 oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Døden og fire av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort minner deg på at du må finne ut hvilken frykt du lever med som hele tiden holder deg tilbake. Dagen i dag handler om å endre slik at du kan endre denne tankegangen rundt disse fryktene og hvordan de påvirker livet ditt. Nå, dette er ikke en stor drastisk endring, det er små skritt for å forbedre situasjonen din. Hvorfor er du så redd for å miste alt du har, det er spørsmålet du må stille deg selv. Ikke gå ut og kjøp et hus eller unn deg selv noe stort i dag, det handler mer om å endre forholdet til ting som er viktige i livet ditt.

Kjærlighet

Når det kommer til kjærlighet og forhold, gjelder det samme. Hvilken frykt holder deg tilbake? Hva er din forbindelse og følelse når det kommer til kjærlighet? Er du så redd for å havne i feil forhold at du ikke engang prøver? Slutt å gjøre dette og endre perspektivet ditt i stedet. Se livet ditt som en reise, en læringsperiode som forbereder deg på hva du virkelig ønsker i en partner. Slutt å ta til takke med mindre bare så du har noe så får du aldri det du er ment til.
Hvis dere er i et forhold er det viktig for dere begge å være enige om ting i livet deres. Dere bør begge ha lik kontroll, slik at ingen av frykten tar overhånd. Har du ryddet opp og funnet ut ordentlig hva som må endres. Har du feil perspektiv på ting, er det deg, eller er det partneren din eller er det kanskje begge to?

Jobb Ekonomi

Når det kommer til jobb og forretning, er alt basert på ditt perspektiv. Hvordan du knytter følelser til dette perspektivet som påvirker livet ditt. Stresser du over ingenting bare fordi du synes det er verre enn hva det faktisk er? Vel, da gir i dag deg muligheten til å endre dette. Det er på tide å endre måten du ser din økonomiske situasjon på og finne en ny måte. Ikke hold fast i frykten over å miste alt du har jobbet så hardt for, for gjett hva du vil fortsette å gjøre nemelig til en realitet. Ikke bruk for mye, men bruk penger på ting som kan forbedre livet ditt. Nei, en ny veske vil ikke gjøre det. Slutt å kaste bort det du har bare fordi du ikke tror det vil være mer.

Trekk Ditt Kort

Death and four of pentacles

General

Today's cards remind you that you need to work out what fears are you living with that are constantly holding you back. Today is about change and changing this mindset around these fears and how they influence your life. Now, this isn't a big drastic change, it's small steps in order to improve your situation. Why are you so afraid to lose everything you have that is the question you need to ask yourself. Don't go out and buy a house or treat yourself today, it's more about changing your relationship to things that are important in your life.

Love

When it comes to love and relationship, the same applies. What fears are holding you back? What are your connection and feeling when it comes to love? Are you so afraid of ending up in the wrong relationship that you don't even try? Stop doing this and change your perspective instead. See your life as haven been a journey, a learning period preparing you for what you really want in a partner. Stop settling for less just so you have something then you will never get what you are meant to.
If you are in a relationship it's important for both of you to be in agreement about things in your life. Both of you should be equally in control so that neither of your fears take over. Have you cleaned up and figured out properly what needs changing. Do you have a wrong perspective on things, is it you, or is it your partner or maybe is it both of you?

Work & Economy

When it comes to work and business, everything is based on your perspective. How you attach emotions to this perspective influences your life. Are you stressing over nothing just because you think it is worse than what it actually is? Well, then today gives you the opportunity to change this. It's time to transform the way you see your financial situation and find a new way. Don't hold onto hold fears of losing everything you have worked hard for because guess what you will just keep making it a reality. Don't overspend, but do spend money on things that can improve your life. No, a new handbag will not do that. Stop wasting what you have just because you don't think there will be any more.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar