Dagens tarot kort mandag 25 oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Djevelen og sju av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dette er både en indre kamp og en ytre kamp. Den indre hvor du sliter med demonene dine. Tvilen, negative tanker, selvsabotasje og alt det andre. Ytre hvor folk alltid vil tro at de vet hva som er best for deg. Hva du skal gjøre, hva du skal si, hvor du skal jobbe, og hvem du skal date.
Ikke la dette gå inn på deg! Selv om du er sliten, må du fortsette å kjempe for det du tror på. Stå sterk, ei din posisjon og ikke endre hvem du er for å holde andre lykkelige. Dette er ditt liv ikke deres, du har kontroll ikke dem. Det er en type avhengighet knyttet til dette, som om du ønsker å måtte kjempe for den du er. Du må la dette gå. Ikke alle vil forstå dine valg eller respektere dem, og det er ikke opp til dem heller. Så lenge du er glad er det det som betyr noe.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, er det på tide at du ser på, om du har et sunt eller usunt forhold til kjærligheten? Velger du stadig mennesker som hjelper mot din avhengighet. Avhengighet av å bli behandlet dårlig, kontrollert, følelsesmessig misbrukt, etc. Husk at du tiltrekker deg det du er mest vant til, så hvis ditt forhold til kjærlighet ikke er balansert, vil heller ikke ditt neste forhold bli det. Slutt å bekjempe avhengigheten og eliminere den i stedet.
Hvis du er i et forhold så gjelder det samme, er du og din partner bra eller dårlig for hverandre. Støtter eller river du ned. Kan det være noen endringer i det du gjør, sier og handler for å forbedre det? Alt dette er verdifulle spørsmål som trenger svar. Handlingene våre definerer oss ikke, men de setter spor.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, har du noen gang spurt deg selv om du er avhengig av fiasko? Ikke at det får deg til å føle deg bra, for det gjør det ikke for noen. Imidlertid gir det deg en reaksjon og emosjonell, fysisk og mental respons. Har det kanskje skjedd så mange ganger at det føles normalt? Vel, det er problemet du jobber hardt og selvsabotasje slik at du vil få den følelsen du kjenner alt for godt. Det bare bekrefter det demonene dine forteller deg at du er en fiasko. Gjett hva du ikke er, og det er på tide å slutte å kjempe om og om igjen bare for å mislykkes. Finn ut når dette startet og jobbe med det. Gjør ting som gir deg små gevinster og arbeid deg opp. Ikke sikte på gull, men bronse først. Du må gjøre fysisk arbeid for å få fysiske resultater. Du har denne gangen til å vise deg selv at du gjør det. Det vil alltid være utfordringer med oppturer og nedturer, men så lenge du endrer handlingene dine, endrer du utfallet.

Trekk Ditt Kort

Devil and seven of wands

General

This is both an Inner battle and an outer one. Inner as you a struggling with your demons. The doubts, negative thoughts, self sabotage and all the rest. Outer as people will always think they know what's best for you. What to do, what to say, where to work, and who to date.
Don’t let this get to you! Even if you are weary, you need to keep fighting for what you believe in. Stand strong, own your position and don’t change who you are just to keep others happy. This is your life not theirs, you are in control not them. There is a type of addiction attached to this, as if you crave to have to constantly fight for who you are. You need to let this go. Not everyone will understand your choices or even respect them and it's not up to them either. As long as you are happy that is what matters.

Love

When it comes to love and relationships, It's time for you to look at, if you have a healthy relationship to love or an unhealthy one? Are you constantly choosing people that help towards your addiction. Addiction to being treated badly, controlled, emotionally abused, etc. Remember you attract what you are most used to, so if your relationship to love isn't balanced then neither will your next relationship. Stop fighting the addiction and eliminate it instead.
If your in a relationship same goes are you an your partner good or bad for each other. Are you supporting or tearing down. Could there be a few changes in what you do, say and act in order to improve it? All these are valuable questions that need answers. Our actions don't define us but they do leave a mark.

Work & Economy

When it comes to work and business, have you ever asked yourself if you are addicted to failure? Not that it makes you feel good, because it doesn't do that for anyone. However it does give you an reaction and emotional, physical and mental response. Has it maybe happened so many times that it feels normal? Well that's then the problem you work hard then self sabotage if order to get that feeling that you know all to good. It just keeps confirming what your demons tell you that you are a failure. Well guess what you are not and it's time to stop fighting over and over again just to fail. Figure out when this started and work on it. Do things that give you small wins and work your way up. Don't aim for gild but bronze first. You need to do physical work in order to get physical results. You got this time to show yourself that you do. There will always be challenges and ups and downs, but as long as you change your actions you change your outcome.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar