Dagens tarot kort lørdag 23 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Dommen og to av mynter. - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort handler om å forstå at det er OK å ikke være perfekt hele tiden. Hva det betyr er å balansere livet ditt, multitasking og gjøre alt pluss det å ha kontroll har en veldig fin grense mellom å klare det og miste helt kontrollen. Du har gjort en god jobb så langt, og det har fungert i din favør. Men nå er det på tide å finne ut hvordan du skal prioritere det som må prioriteres. Du må se på livet ditt som helhet og kanskje til og med dele det inn i segmenter, så det er lettere for deg å administrere. Det er på tide å endre perspektivet på hvordan du ser på livet, det kan være at du fokuserer på mye energi på feil områder, noe som gjør det vanskeligere for deg å fullføre eller lykkes. Dette handler om å starte på nytt ikke fra bunnen av, men fra erfaring. Finne en annen måte som fungerer.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, må du se hvordan du ser på kjærligheten? Hva betyr kjærlighet for deg? Er det hardt arbeid og kamp eller er det glede og fullføring? Har du tid til det eller er du villig til å ta deg tid? Dette er alle veldig viktige spørsmål som må besvares. Ditt perspektiv på kjærlighet avhenger av hva du tiltrekker deg. Så prøv å finne en balanse der det ikke er for lett, men heller ikke vanskelig, det er bare verdt det. At du har tid, men også prioriterer fremtiden din.
Hvis du er i et forhold, er det på tide at dere begge jobber i harmoni. For å finne ut hva som er viktig og hva som ikke er slik at du finner en struktur og et system som bidrar til å oppmuntre dere begge og få forholdet til å vare.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, handler det om perspektivet ditt på hvordan du tror livet ditt skal være. Er du balansert og jobber i harmoni med det du trenger å gjøre, eller løper du rundt som en hodeløs kylling og prøver å få alt gjort så raskt som mulig. La meg fortelle deg det vil ikke fungere. Du må endre hvor vanskelig du ser på ting og se på det som enkelt. Start med å takle en oppgave om gangen, og ikke stress hvis du ikke klarer det, du kan alltid fullføre det i morgen. Noen områder av livet vårt trenger vi faktisk struktur, og dette er en av dem. Du får muligheten til å våkne igjen, på en måte begynne på nytt slik at du denne gangen har balansen og strukturen til å fortsette. Finn et system som fungerer for deg, og hold deg til det.

Trekk Ditt Kort

Judgment and two of pentacles

General

Today's card is about understanding that it's OK to not be perfect all the time. What that means is balancing your life, multitasking and doing everything plus being in control has a very fine line between managing it and losing control. You have done a great job so far, and it has worked in your favour. But now it's time to figure out how to prioritise what needs to be prioritised. You need to look at your life as a whole and maybe even divide it into segments, so that's its easier for you to manage. It's time to change the perspective of how you see life being, you may be focusing to much energy on the wrong areas making it harder for you to complete or have success. This is about starting again not from scratch but from experience. Finding another way that works.

Love

When it comes to love and relationships, you need to see how are you looking at love? What does love mean to you? Is it hard work and struggles or is it joy and completion? Do you even have time for it or are you willing to make time? These are all very important questions that need to be answered. Your perspective of love depends on what you attract. So try and find a balance where its not easy but neither hard, it's just worth it. That you do have time, but also prioritise your future.
If your in a relationship its time for both of you together to work in harmony. To figure out what important and what isn't so that you find a structure and system that helps encourage both of you and make the relationship last.

Work & Economy

When it comes to work and business, it's all about your perspective of how you believe your life to be. Are you balanced and working in harmony with what you need to do, or are you running around like a headless chicken just trying to get everything done as quick as possible. Let me tell you number to doesn't work. You need to change how hard you see things being and look at it as easy. Start by tackling one task at a time, and don't stress if you can finish you always have tomorrow. Some areas of our life we actualy need structure and this is one of them. You are given the opportunity to re awaken, in a sense starting again so that this time you have the balance and structure to keep going. Find a system that works for you and stick to it.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar