Dagens Tarot Kort Fredag 22 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Ypperstepresten og tre av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort handler om verdiene dine og hva du tror er sant. Uansett hva du har blitt fortalt tidligere, så er det på tide å lytte og tro på deg selv. Fortiden har skadet deg, nåtiden har har skadet deg og fremtiden din kan skade deg. Det handler om en følelsesmessig frigjøring. Når du har hatt et stort tilbakeslag eller tap, er det nå en flott tid å gråte. Å uttrykke din sorg er en del av renseprosessen, og å slippe alt ut vil hjelpe deg til å gå videre til bedre tider. Gi deg selv muligheten til å oppleve disse følelsene, uansett hvor smertefullt det er. Gråt, skrik eller skrik øverst i lungene. Gjør det du trenger for å uttrykke sinne eller smerte, da dette vil hjelpe følelsene til å flyte gjennom (og ut av) deg.

Kjærlighet

NNår det gjelder kjærlighet og relasjoner, er det viktig for deg å gi slipp på menneskene som har skadet deg. Den situasjonen vil aldri endre seg, oftest vil de heller aldri endre seg. Det er på tide å gå videre. Fokuser på det du vil, og slutt å minne deg om hva som var, det vil ikke hjelpe deg å komme deg noe sted i fremtiden. Du må slippe det følelsesmessige sviket du har følt ved å tilgi deg selv. Først ser du om personen er verdt din tilgivelse og om du vil gi den. Uansett hva du har vært gjennom eller går gjennom, kjærligheten gir deg aldri opp, så ikke gi opp. Du har bare ikke funnet den rette personen ennå.
Hvis du er i et forhold, har partneren din skadet deg på en eller annen måte eller har du. Det er viktig å snakke åpent med dem og se om ting kan fikses, eller om dette er noe du ikke kan komme forbi. Ved å snakke om det kan dere begge slippe det og kanskje var det ikke så stort. Det er imidlertid viktig at dere begge har lignende verdier i livet, ellers vil det bare bli verre med tiden.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder arbeid og forretning, kan det hende du har mislyktes 100 ganger, det betyr ikke at 101 ikke vil være gjennombrudd du har jobbe mot. Det handler om å holde deg til hvem du er og tro at uansett hva som står i veien for deg så kan du nå dine mål og drømmer. Husk at du på slutten av dagen skaper en del av fremtiden din bare ved måten du tenker og snakker om den på. Så tenker og sier du de riktige tingene, det tror jeg ikke. Dette er avgjørende for din fremtidige suksess, slik at du ikke bare vil fortsette å mislykkes og klandre andre for din fiasko, i stedet for å se på deg selv. Bare den ene er skylden, så prøv å se hvordan du kan slutte å gjenta dette gamle mønsteret. Du må gå din egen vei, slutte å lytte til andre og fokusere på deg selv, du kan gjøre dette.

Trekk Ditt Kort

Hierophant and three of swords

General

Today's cards is all about your values and what you believe to be true. Regardless of what you have been told earlier its time to listen and believe in yourself. The past has hurt you, your present has hurt you and your future might hurt you. Its all about an emotional release. When you have suffered a major setback or loss, now is an excellent time to have a good cry. Expressing your sadness is part of the cleansing process and letting it all out will help you move on to better times. Allow yourself the opportunity to experience these emotions, no matter how painful. Cry, shout, or scream at the top of your lungs. Do whatever it takes to express your anger or pain as this will help the emotions flow through (and out of) you.

Love

When it comes to love and relationships, It's important for you to let go of the people that have hurt you. That situation will never change, most of the time they won't ever change either. It's time to move on. Focus on what you want and stop reminiscing in the past it won't help you get anywhere in the future. You need to release the emotional betrayal you have felt by forgiving yourself. First you then you see if the person is worth your forgiveness and if you want to give it. No matter what you have been through or are going through, love never gives up on you so don't give up on it. You just haven't found the right person yet.
If you are in a relationship, your partner has hurt you in some way or you to them. It's important to talk to them openly and see if things can be fixed or if this is something you can't get passed. By talking about it you both might release that it's not such a big thing anyways. It is however important that you both have similar values in life or times will just keep on getting worse.

Work & Economy

When it comes to work and business, You might have failed a 100 times does not mean 101 won't be you breakthrough. Its about sticking to who you are and believing that no matter what stands in the way of you achieving your goals and dreams you can power through. Remember at the end of the day you create a part of your future just by the way you think and speak about it. So are you thinking and saying the right things, I think not. This is vital important for your future success as if not you will just keep failing and blaming others for your failure, instead of looking to yourself. Only one to blame is you, so try and see how you can stop repeating this pattern. You need to go your own way stop listening to others and focus on yourself, you can do this.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar