Dagens Tarot Kort Torsdag 21 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Djevelen og fem av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort forteller deg at det er på tide at du slutter å være et offer. Et offer når det gjelder kjærlighet når det gjelder jobb og forretning. Et offer når det gjelder familie og venner. Uansett hva du har vært igjennom, gir det deg uansett ingen form for å bli et offer. Du har kommet deg gjennom det, så det betyr at du er sterkere enn du tror, ​​så hvorfor begynne å synes synd på deg selv nå. Uansett hva som skjedde, skjedde det ikke slik at du kunne miste deg selv, bli så deprimert at du kan fungere eller noe mellom disse linjene. Det skjedde slik at du skulle lære, så du ville ta de tøffe valgene slik at livet ditt kunne bli bedre. Hvis du dveler ved fortiden, var traumaet forgjeves og mest sannsynlig vil det skje igjen og enda verre. Dårlige erfaringer får frem det beste i oss, så la det få frem det beste i deg, ikke det verste.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og forhold, har vi alle blitt forrådt på en eller annen måte. Lyvet for, jukset, brukt og kastet, men hvem bryr seg? Du burde det heller ikke det var jo derfor du dro, hvorfor du kom deg ut av den situasjonen. Hvis du fortsetter å gjenoppleve den hjertesorget igjen og igjen, gjett hva du får, nemlig folk som gjør det samme igjen og igjen. Du vil tiltrekke deg det som ikke er bra for deg i stedet for det du fortjener. Slutt å tro at kjærlighet bare eksisterer i eventyret. Se på historien de kjempet, de ble knust, forbannet osv. For å få den ekte kjærligheten. Det virkelige livet er ikke noe annerledes. Se på hvem du har blitt og hvem som fortjener tiden din. Ikke alle fortjener tiden din, spesielt de fra fortiden din.

Jobb Ekonomi

Når det kommer til jobb og forretning, slutt å klag over at du rotet det til, så hva. Gikk det ikke etter planen ok så gå videre. Klarte du ikke å nå målet forsøk igjen i dag. Det handler om å ikke gi etter for fristelsen til selvsabotasje. Ikke vær offer for den dårlig økonomisk sikkerhet. Slutt å gjenoppleve feilene dine, de definerer deg ikke. De gjør deg sterkere og tryggere eller i det minste burde, men du er ikke definert, men dem. Du er definert av handlingene dine. Hvis du er misfornøyd, gjør noe med det. Vil du ha mer penger, finn en måte. Slutt å bo på samme sted bare fordi du tror du må for å overleve. Livet er ment for mer enn bare overlevelse, husk det. Se på hva du har mislyktes med og hvordan du kan lære av det og gjøre det til suksess. Slutt å bruke tiden på å gråte over det som har skjedd eller hvor ille situasjonen din er. På slutten av dagen er det bare du som kan endre den. Spør deg selv hvem som lider hvis jeg ikke vinner? DU GJØR!!

Trekk Ditt Kort

Devil and five of cups

General

Today's cards is telling you that it's time for you to stop being a victim. A victim when it comes to love when it comes to work and business. A victim when it comes to family and friends. No matter what you have been through it does not in anyway condone you to become a victim. You have gotten through it so that means you are stronger than you think, so why start feeling sorry for yourself now. Whatever happened didn't happen so you could lose yourself, become so depressed that you can function or anything in between these lines. It happened so you would learn, so you would make the tough choices so your life could get better. If you dwel on the past the trauma was then a waste and most likely will happen again and even worse. Bad experiences bring out the best in us so let it bring out the best in you not the worst.

Love

When it comes to love and relationship, we have all been betrayed one way or another. Lied to, cheated on, used and thrown away, but who cares? You shouldn't anymore that's why you left, why you got out of that situation. If you keep reliving that heartbreak over and over again guess what you will get people who do the same over and over again. You will attract what isn't good for you instead of what you deserve. Stop believing that love only exists in fairy tales look at the story they fought, got crushed, cursed etc to get true love. Real life isn't any different per say. Look at who you have become and who deserves your time. Not everyone does, especially the ones from your past.

Work & Economy

When it comes to work and business, stop sulking you messed up so what. Didn't go to plan ok move on. Couldn't hit the goal try again today. Its about not giving in to the temptation of self sabotage. Don't be the victim to bad financial security. Stop re living your failures, they don't define you. They make you stronger and safer or at least should but you are not defines but them. You are defined by your actions. If you are unhappy do something about it. Want more money find a way. Stop staying in the same place just because you think you have to in order to survive. Life is meant for more than just survival remember that. Look at what you have failed and and how you can learn from it and turn it into success. Stop wasting time crying over what happened or how bad your situation is. End of the day only you can change it. Ask yourself who suffers if I don't win? YOU DO!!

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar