Dagens Tarot Kort Onsdag 20 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

De Elskede og ridderen av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort tyder på at du vil gå for fullt, selv om det i dag kanskje ikke fungerer så veldig bra. Det kan potensielt skape flere situasjoner enn løsninger. Du kan føle at det er ingenting som stopper deg når tankene er klare. Selv om dette kan fungere på mange måter i dag, vil det kanskje ikke det. Det samme gjelder for hva du sier. Du bør alltid være tro mot den du er og stå opp for deg selv, men du trenger ikke å lage en scene hvis du ikke trenger det. Ikke snakk bare for å bevise at du har rett, gjør det hvis det har mening og verdi. I dag står du kanskje overfor noen hindringer som du ikke skjønte var der. Dette betyr ikke at du ikke kan overvinne dem, men litt nøye planlegging og å være smart ville ikke skade. Det handler om å være en problemløser, ikke en problemskaper.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner trenger ikke alt å kringkastes. Det betyr at det noen ganger er bedre å bli kjent med personen først enn å fortelle sosiale medier at du har funnet noen. Ikke skape ubehagelige situasjoner for deg selv uten å vite hele bildet. Noe står i veien, og det kan bare være din iver etter å være i et forhold. Pust, ta det trinnvis slik at du vet at du er sammen med en du vil være sammen med i stedet for å bare fortelle deg selv at alt er perfekt.
Hvis du er i et forhold, er noe en som burde fikses. Noe blir ikke snakket om eller snakket mye om,og det belaster forholdet ditt. Se på hvordan dere snakker til hverandre og se på hvordan det kan bli bedre.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder arbeid og forretning, kan du ikke alltid bare fortelle alle om fremtiden din uten å ha tenkt gjennom det. Ja noen ganger er det spontant og du hopper med føttene først, men ikke i dag. I dag må du være nøye. Se hva som holder deg tilbake fra ekte suksess, og eliminer det problemet. Beveger munnen din seg mer enn handlingene du gjør? Ikke vent på at problemet skal bli så stort at du må begynne på nytt. Ikke ignorere det som er rett foran deg. Finn en smart måte å fortsette på, slik at du ikke trenger å senke farten. Kanskje er det nødvendig med en liten plan, eller i det minste en slags struktur, eller planlegger du for mye og ikke engang kommer i gang. Finn en annen måte å gjøre det på, slik at du kan løse problemene selv før de vises.

Trekk Ditt Kort

Lovers and knight of cups

General

Today's cards suggest you want to go full steam ahead, although for today that might not work very well. It can potentially create more situations that solutions. You may feel like, once your mind is set there is nothing stopping you. Although this can work in many ways today it might not. Same goes for speaking your mind. You should always stay true to who you are and stand up for yourself, but you don't need to create a scene if you don't have to. Don't speak just to prove you are right, do it if it has meaning and value. Today you might be facing a few obstacles that you didn't realise where there. This doesn't mean you can't overcome them, but a little careful planing and being smart wouldn't hurt. It's about being a problem solver not a problem creator.

Love

When it comes to love and relationships not everything needs to be broadcasted. What that means is that sometimes getting to know the person first is better than telling social media you have found someone. Don't create uncomfortable situations for yourself without knowing the full picture. Something is standing in the way and it might just be your eagerness to be in a relationship. Breath take it step by step so you know you are dating a person you want to be with instead of just telling yourself everything is perfect.
If you are in a relationship, something is a miss. Something is not getting spoken about or spoken to much about that's putting a strain on your relationship. Look at how you speak to each other and look at how that could improve.

Work & Economy

When it comes to work and business, You can't always just tell everyone your future without having thought it through. Yes sometimes being spontaneous and jumping feet first works, but not today. Today you need to pay close attention. See what is holding you back from real success and eliminate that problem. Is your mouth moving more than the actions you are taking? Don't wait for the problem to become so big you have to start again. Don't ignore what's right in front of you. Find a smart way to keep going so that you don't have to slow down. Maybe a small plan is needed, or at least some type of structure, or are you planning too much and not even getting started. Find a different way to do it so that you can solve the problems even before they appear.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar