Dagens Tarot Kort Mandag 18 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Keiserinnen og esset av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort antyder at du har mulighet til å vokse på et personlig eller åndelig nivå. Du kan være interessert i å ta et kurs for å hjelpe denne nye endringen i deg. For eksempel kan du bestemme deg for et fotokurs, et Tarot-kurs eller et selvforbedringsprogram, alt som du føler kan hjelpe deg å vokse. Stol på at denne opplevelsen vil åpne deg for enda flere muligheter. Bruk denne energien og lidenskapen til å ta de første trinnene. Ikke tenk for mye, bare gjør det. Noen ganger når det føles riktig, må du bare gå for det.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, er kjærligheten nær og potensialet for et positivt forhold er rett rundt hjørnet. Det vil ikke være i dag eller neste uke, men veldig snart. Forstå at ikke alt kan være perfekt, noen ganger er alt du trenger en liten tro for å presse deg i riktig retning. Det er viktig for deg å fortsette å jobbe med å åpne opp følelsene dine, og ikke holde tilbake, gå etter det du vil ha i kjærlighet, ikke bare det som er gitt deg. Hvis du nylig har møtt en person og er usikker på om det ville være bra for deg, er dette en indikasjon på at det vil.
Hvis du er i et forhold, er det på tide å ta det neste skrittet. Kanskje du har tenkt å få barn, men du har vært usikker på tidspunktet, har lyst til å gifte deg, men aldri snakket eller kanskje det er på tide å flytte sammen. Uansett hva det store neste trinnet er, så er dagen i dag hvor du må gjøre noe for fremtiden din sammen.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, går ting etter planen. En metaforisk "fødsel" av en ny idé eller et prosjekt. Du befinner deg i en periode med vekst, der alle drømmene dine har mulighet til å gå i oppfyllelse. Selv om du foretrekker å planlegge alt før du begynner, er det noen ganger ikke den beste måten å gå på, og dagens kort vil at du skal lytte til instinktene dine og følge magen din. Hvis det virker som en god idé, er det sannsynligvis det. Så begynn med de grunnleggende tingene og finn ut en plan underveis. Det viktige er at du handler nå i stedet for å bruke mer tid på å planlegge eller undersøke om det vil fungere eller ikke. Du vil ikke vite det før du har prøvd, så ikke kast bort mer tid, gjør det. Lev for ditt liv og ingen andres

Trekk Ditt Kort

Empress and ace of wands

General

Todays cards suggest you have the opportunity to grow on a personal or spiritual level. You may be interested in taking a class or a course to help this new change in you. For example, you might decide on a photography class, a Tarot course, or a self-improvement program, anything you feel can help you grow. Trust that this experience will open you up to even more possibilities. Use this energy and passion to take the first steps. Don't overthink, just do. Sometimes when it feels right you just have to go for it.

Love

When it comes to love and relationships, love is near and potential for a positive relationship is just right around the corner. It won't be today or next week but very soon. Understand that not everything can be perfectly planed sometimes all you need is a little faith to push you in the right direction. Its important for you to keep working on opening up your emotions, and not holding back, go for what you want in love not just what is given to you. If you have newly met a person and are unsure if they would be any good for you this is a indication that they will.
If your in a relationship its time to take the next step. Maybe you have been planing to have kids but have been unsure about the time, want to get married but never had the talk or maybe it's time to move in together. Whatever the big next step may be, today is that day time to do something for your future together.

Work & Economy

When it comes to work and business, things are going according to plan. A metaphorical ‘birth’ of a new idea or project.You are in a period of growth, in which all your dreams have the opportunity to come true. Even if you prefer to plan out everything before you start sometimes that's not the best way to go, and today's cards want you to listen to your instincts and follow your gut. If it seems like a good idea, it probably is. So start with the fundamental things and figure out a plan along the way. The important thing is that you act now rather than spending more time planning or researching whether or not it will work. You won't know until you have tried so no more wasting time go do it. Live for your life and no one else's

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar