Dagens Tarot Kort Onsdag 6 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Keiseren og esset av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort minner deg om at handlingene du gjør i dag baner en ny vei for fremtiden din. Det betyr at tar du ikke dette betyr det at du sitter fast der du er i dag om 6 måneder. Nå er dette ikke ønsket du vil ha, du vil omfavne de nye mulighetene og mulighetene som kommer deg. Ta kontroll over fremtiden din for å skape det livet du alltid har ønsket.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, er det viktig å åpne opp følelsesmessige. Uansett hvor mye du vil finne kjærligheten, hvis du ikke åpner deg, vil ingen komme i nærheten av deg. Vis din følelsesmessige side, ikke vær redd for å la andre se det. Ikke bekymre deg, du er fortsatt i kontroll, bare ikke overkontrollert. Det er en forskjell.
Hvis du er i et forhold og snakker om hvordan du føler deg så vil det ikke gjøre deg svak. Forstå at for å ha balanse og være lykkelig i forholdet ditt, må du vise din sårbare side en gang i blant. Dette kan være en fin måte å begynne å kommunisere på. Dette er like mye for menn som for kvinner. Vis partneren din at du har så sterk kontroll, at du ikke er redd for å si hva du føler eller handler på grunn av disse følelsene. Dette kan også bidra til å unngå mange misforståelser for fremtiden din.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder arbeid og virksomhet, må du ha kontroll mentalt og følelsesmessig. Hvis du ikke føler en mulig tilknytning til det du gjør, så er det kanskje på tide med en forandring. Hjertet ditt må også være i det, hvis ikke vil du ikke ha evnen til å vokse til det nivået du antar. Se på hva som inspirerer deg i dag. Hva gir deg sommerfugler og fokuser på det. Ta handling for å bygge noe vellykket for deg selv i stedet for noe som får deg til å føle deg fanget. Gå etter drømmene dine, ikke bare en lønnsslipp.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Emperor and ace of cups

General

Todays cards remind you that the actions you take today paves a new the road for your future. That means not taking any action no new road. Meaning you might stay stuck where you are today 6 months from now. Now this is not want you want, you want to embrace the new possibilities and opportunities that come your way. Take control ove your future to creat the life you have always wanted.

Love

When it come to love and relationships its important to open up emotionaly. No matter how much you want to find love, if you aren't opening up then no one will even come close to you. Show your emotional side don't be afraid to let other people see it. Don't worry you are still in control just not over controlled. There is a difference.
If your in a relationship taking about how you feel does not make you weak. Understand that in order to have balance and be in a happy in your relationship, you have to show your vulnerable side once in a while to. This can be a great way to start communicating. This is just as much for men as it is for women. Show that your partner that you have such a strong control, that your not afraid to say what you feel or act on these feelings. This can also help avoid a lot of misunderstandings for your future.

Work & Economy

When it comes to work and business, You need to be in control mentally and emotionally. If you don't feel a possitive attachment to what you do, then maybe it's time for a change. Your heart also needs to be in it, if not you won't have the ability to grow to the level you are suppose to. Look at what inspires you today. What gives you butterflies and focus on that. Take action to build something successful for yourself instead of something that makes you feel trapped. Go for your dreams not just a paycheck.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar