Dagens Tarot Kort Tirsdag 5 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Verden og ni av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort kan få deg til å føle som du vil gi opp. Det er som om du ikke har noe igjen å gi eller at det ikke er noe poeng lenger, husk det er da alt kan endre seg. Verden og universet vet hva du jobber for, og kan se hvor mye du vil ha det, så nå er tiden klar til du kan få det. Det vil ikke være at alt faller på plass i dag, men du har muligheten til å begynne å se noen resultater fra all innsatsen du har lagt ned. Svaret er ja du må fortsette. Kommer du til å skrike eller gråte over det? Du kan gjøre begge deler hvis du trenger det, men aldri gi opp når du har en vanskelig dag.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og forhold, forstår jeg at det ikke er lett, og mesteparten av tiden kan du til og med føle at det ikke er noe poenget. At du har blitt så skadet eller hatt så mange dårlige forhold at du bare vil gi opp. Husk at det ikke bare er dårlige mennesker der ute, du har også de morsomme, de smarte, de dumme, de omsorgsfulle. Det er flere mennesker der ute enn bare de du har hatt rundt deg, og ja, du har potensial til å møte denne typen mennesker også. Det handler om å ikke gi opp kjærligheten. Ikke gi opp kjærligheten du har for deg selv og som du vil dele med noen. Utvid horisonten din, verden er et fryktelig stort sted.
Hvis du er i et forhold, og det er problemer i paradiset, så ikke gi opp så lett. Det kan være en misforståelse, ettersom du sannsynligvis ikke har den beste kommunikasjonen mellom dere. Se på forholdet ditt og finn ut hvor problemet ligger. Hvis det kan fikses, er det verdt å fikse det. Ikke gi opp før du har prøvd.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og virksomhet, er det ikke på tide å gi opp. Ja, det er hardt arbeid, og du kan til og med føle at hva er poenget. Andre mennesker har det så mye lettere enn meg. Det er ikke sant. Livet er vanskelig, svaret er å aldri gi opp når du føler at du vil. Dette er når du skinner ut ditt fulle potensial. Det er som de sier når du er i en krise, det er når du gir mer enn 100% for å lykkes. Du sliter kanskje, eller kanskje ikke. Men i dag handler det om å ikke gi opp, fortsette og gå enda hardere. Du er så nær et gjennombrudd at det ville være trist av deg å gi opp. Vet at alt skjer når det skal.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

World and nine of wands

General

Todays cards might be making you feel like giving up as if you have nothing left to give or that there is no point anymore, that's when everything can change. The world and universe knows what you are working for, and can see how badly you want it, so now is when you will get it. It won't be that everything falls into place today, but you do have the possibility to start seeing some results from all the effort you have put in. The answer is to keep going. Are you going to boss up or cry about it? You can do both if you need to but never give up when you are having a difficult day.

Love

When it comes to love and relationship, I understand it's not easy, and most of the time, you might even feel like what is the point. That you have been hurt so much or had so many bad relationships that you just want to give up. Remember, there aren't only bad people out there, you also have the funny ones, the clever ones, the stupid ones, the caring ones. There are more people out there than just the ones you have had around you, and yes, you have the potential to meet these types of people. It's about not giving up on love. Don't give up on the love you have for yourself and that you would like to share with someone. Expand your horizon, the world is an awfully big place.
If you're in a relationship, and there is trouble in paradise, then don't give up so easily. It could be a misunderstanding as you probably don't have the best communication between yous. Look at your relationship and find out where the problem lies. If it can be fixed, then it's worth fixing it. Don't give up before you have even tried.

Work & Economy

When it comes to work and business, it's not the time for you to give up. Yes, it's hard work, and you might even be feeling like what is the point. Other people have it so much easier than me. Well, that isn't true. Life is hard, the answer is to never give up when you feel like you want to. This is when you are shinning your full potential. It's like they say when you are in a crisis, that is when you give more than 100% to succeed. You might be struggling, or you might not. However, today is about not giving up, keep going and go even harder. You are so close to a breakthrough that it would be sad for you to give up. Know that everything happens when it should.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar