Dagens Tarot Kort Søndag 3 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

De Elskede og ti av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort kommer som en advarsel om at du kan gå dypt inn i et hull. Det ser ut til at du lar de negative, skadelige tankene dine kan ta full kontroll. Som om alt du har klart å oppnå og komme igjennom var for ingenting. Dette er ikke sant, så ikke tro disse tankene når du hører dem. Alt du har og ikke har gjort det har vært en grunn til det, og noen ganger forstår du ikke hvorfor med en gang, men senere vil du gjøre det. I stedet for å tro all denne negativiteten, finn ut hvorfor du plutselig går inn i dette igjen, og hvordan kan du snu det.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og forhold, spesielt i dag, kan du føle at du vil gi opp. At kanskje eksen som var litt snil, er det beste du kan få. Dette er ikke sant. Du har bare en dårlig dag. Du lytter til all negativiteten og husker hvor vanskelig eller hvor ille de tidligere forholdene dine har vært. Bare fordi det ikke har fungert før, betyr det ikke at det ikke vil fungere nå. Du må se disse negative tankene som en oppmuntring til å finne hvor frykten din ligger, slik at du kan fjerne den.
Hvis du er i et forhold, må du virkelig kommunisere med partneren din. Ikke isoler deg. Fortell partneren din om frykten din og dine negative tanker, men se dem som nettopp det, tanker. Dette er ikke fysiske handlinger, de er bare tanker ingenting har skjedd ennå. Nå kan du velge å gjøre noe med det eller gjøre disse negative tankene til virkelighet, det er opp til deg. Jo mer du tenker på frykten og ikke slipper den, jo mer vil du skape den. Ikke reager på dem, men snakk om dem.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, må du forstå at det er dårlige dager, og du vil mest sannsynlig ha mer enn bare én i livet ditt, sånn er livet. Forskjellen er at du kan velge å gå dypt inn i dette eller la det passere. Hvis du går dypt, vil all frykten du har jobbet med dukke opp. Hvis du lytter til disse tankene og bruker dem til å finne en balanse, vil du se at dette kan oppmuntre deg i stedet for å bringe deg ned. Det er som om tankene dine minner deg om at du ikke har jobbet med den store viktige frykten. De som avgjør om du lykkes eller ikke. Bruk i dag til å jobbe gjennom dette og finn ut hva som hindrer deg i å være på toppen.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Lovers and ten of swords

General

Todays cards come as a bit of a warning that you may be going deep into a whole. You seem to be letting your negative, damaging thoughts take full control. As if everything you have managed to accomplish and get through was for nothing. This is not true, so don't believe these thoughts when you hear them. Everything you have and haven't done there has been a reason for it, and sometimes you don't understand why straight away, but later on, you will. Instead of believing all this negativity find out why are you suddenly going into this again and how can you turn it around.

Love

When it comes to love and relationships, today especially, you may feel like you want to give up. That maybe that ex that was a little bit nice is the best you can get. This isn't true. You are just having a bad day. You are listening to all the negativity and remembering how hard or how bad your past relationships have been. Just because it hasn't worked before doesn't mean it won't work now. You need to see these negative thoughts as an encouragement to find where does your fear lie so that you can remove it.
If you are in a relationship, you really need to communicate with your partner. Don't isolate yourself. Tell your partner about your fears and your negative thoughts but see them as just that, thoughts. These aren't physical actions, they are just thoughts nothing has happened yet. Now, you can choose to do something about it or make these negative thoughts into reality, it's up to you. The more you think about the fear and don't release it, the more you will create it. Don't react on them, but talk about them.

Work & Economy

When it comes to work and business, understand that there are bad days, and you will most likely have more than just one within your life, that's just how life is. The difference is you can choose to go deep into this or pass it by. If you go deep, then all those fears that you have been working on will surface. If you listen to these thoughts and use them to find a balance, you will see that this can encourage you instead of bringing you down. It's as if your mind is reminding you, that you haven't worked on the big important fears. The ones that determine if you succeed or not. Use today to work through this and find out what is stopping you from being at the top.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar