Dagens Tarot Kort Lørdag 2 Oktober 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Hengt mannen og fem av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort minner oss om at vi noen ganger pleier å klage i stedet for å gjøre noe med det. Det er ikke din skyld den begrensende troen du ble lært, men det er din feil hvis du ikke slipper dem. Å leve med en dårlig mentalitet vil ikke gjøre deg rik. Det samme som å leve med en kjærlighetsløs mentalitet, vil ikke hjelpe deg med å finne kjærligheten. På slutten av dagen handler alt om hva vi tenker og som et resultat av det, hvilke handlinger vi tar. Hvis du ikke er villig til å ta affære og kanskje du har det litt ubehagelig til tider, så er det på tide å slutte å klage, ettersom du åpenbart er fornøyd med hvordan ting er.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, er det ikke lett å finne den, og noen ganger kan det til og med ta lengre tid enn du håpet, men alt avhenger av hva du tror du fortjener. Spør deg selv hvor langt du er villig til å gå for kjærligheten? Er du villig til å bli ukomfortabel og virkelig gå dypt inn i deg selv? Åpne opp for nye muligheter. Du bestemmer din fremtidige suksess ingen andre,så det betyr også at bare du er skylden. Jo før du slipper dette, jo lettere blir det for deg å gjøre de nødvendige endringene du trenger for å finne ekte kjærlighet.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, handler det om å bli ukomfortabel. Våg å ta et skritt tilbake og se på alt som en helhet. Se hvilke endringer som må gjøres for at du skal oppnå suksessen du virkelig ønsker. Det er ingen andres skyld hvis du ikke allerede har lyktes, men din egen. Du må ta ansvar for dine egne handlinger. Har du virkelig gjort alt du kan, eller har du vært litt lat og kommet med unnskyldninger?

Livet er ikke lett, det er vanskelig, men du må velge hvor hardt. Så se på livet ditt, er du fornøyd med jobben din eller vil du ha en ny, er du fornøyd med virksomheten din, eller bør du starte en ny. Ikke begynn på noe nytt bare fordi du føler at du ikke har lykkes enda. Det handler også om å tro at du fortjener suksessen du ønsker. Hvis du er ute etter en ekstra inntekt, er det på tide å gjøre det. Start før du er klar, siden det å bli ukonfertabel er måten vi virkelig kan oppnå suksess på.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Hanged man and five of pentacles

General

Today's cards remind us that sometimes we tend to complain instead of doing something about it. It's not your fault the limiting belief you were taught but, it is your fault if you don't release them. Living with a poor mentality won't make you rich. Same as living with a loveless mentality, won't help you find love. At the end of the day, everything is about what we think and as a result of that, what actions we take. If you are not willing to take action and maybe get a bit uncomfortable at times, then it's time to stop complaining, as you are obviously happy with how things are.

Love

When it comes to love and relationships, finding the one is not easy, and sometimes it may even take longer than what you hoped, but it all depends on what you believe you deserve. Ask yourself how far are you willing to go for love? Are you willing to get uncomfortable and really go deep within yourself? Open up to new possibilities. You determine your future success no one else, so that also means that only you are to blame. The sooner you release this, the easier it will be for you to make the necessary changes you need in order to find true love.

Work & Economy

When it comes to work and business, it's about getting uncomfortable. Dare to take a step back and looking at everything as a whole. See what changes need to be made in order for you to obtain the success that you really want. It's no one's fault if you haven't already succeeded but your own. You need to take responsibility for your own actions. Have you really been doing everything you can, or have you been a bit lazy and making excuses? Life isn't easy, it's hard, but you get to choose your hard. So look at your life are you happy with your job or do you want a new one are you happy with your business, or should you start a new one. Don't start something new just because you feel you haven't gotten success yet. It's also about believing that you deserve the success you want. If you are looking for a side hustle, now is the time for it. Start before you are ready, as getting uncomfortable is the way we really can obtain success.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar