Dagens Tarot Kort Torsdag 30 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Døden og dronningen av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort antyder at det er på tide at du gir slipp. Dette kan være en del av deg selv eller en fysisk person i livet ditt. Dette er en feminin energi som på en måte ikke lenger tjener deg noe formål. Dette betyr ikke at de ikke er hyggelige mot deg, bare at dere kan ha vokst fra hverandre. Du har utviklet deg, og det har ikke de. Å gi slipp er aldri en enkel prosess fordi det betyr å lukke et kapittel i livet ditt. Du må huske er at når du lukker en dør, åpner du en ny. Vær klar til å gi slipp slik at du kan møte nye mennesker som kan oppmuntre deg i livet ditt i stedet for å bringe deg ned eller at de holder deg på sitt nivå. Det er på tide at du går opp et nivå.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, er det på tide at du slutter å ta råd fra den ene vennen som du alltid har trodd har din beste interesse. Det betyr ikke at hun/han ikke gjør det. Det betyr bare at hun/han kanskje ikke vil at du skal finne noen ettersom hun/han ikke vil være alene, og å lytte til dette rådet kan sabotere mer enn det kan hjelpe. Dere kan fortsatt være venner, men la den delen av innflytelsen i livet ditt dø. Det er på tide at du tar kontroll over dine egne beslutninger. Slutt å ha en usunn følelsesmessig medavhengighet av hva andre tenker og vil ha for deg. La dette gå. Slutt å bestemme ditt fremtidige kjærlighetsliv på andre folks følelsesmessige svar. Hvis du er glad, mener jeg virkelig lykkelig, det er alt som betyr noe.
Hvis du er i et forhold, er det på tide at du ser på hvor avhengig du er av partneren din. Har du kanskje fått en slik vane at du gjør alt sammen eller at partneren din gjør alt for deg? Dette er da flott på en måte og veldig farlig på en annen. Det er også veldig viktig for deg å ha din egen avhengighet. Så hvis partneren din er den som alltid handler mat, kan du prøve å gjøre det selv denne gangen. Det handler ikke om å bli uavhengig av partneren din, det handler om å få den følelsesmessige tilliten til deg selv. Noen ganger i et forhold har vi en tendens til å bli som våre partnere, med mindre vi vet hvem vi identifiserer oss som og hvem vi egentlig er. Så dette betyr at hvis du en gang var en utadvendt person, men i et forhold med en sjenert person, kan dette deretter smitte av på deg. Finn din identitet, og finn en måte du kan utfordre hverandre på en sunn måte, slik at du blir de beste versjonene av deg selv og skinner som individer.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og virksomhet, er det på tide å kvitte seg med disse følelsesmessige dårlige vanene du stadig blir sittende fast i. Dette kan være alt fra å lytte til råd om virksomheten din fra noen som ikke aner hva du egentlig gjør, eller kanskje du er for fokusert på hva andre mennesker tenker om hva det er du gjør, så du blir for redd for å bli fullstendig involvert i det. Nei, slutt å bekymre deg og bry deg om andre mennesker, det er ikke deres suksess du er etter , det er faktisk din egen. Hvis du ikke lar denne negative emosjonelle avhengigheten dø, så gjett hva, å bli vellykket er bare ikke noe for deg. Du kan ikke bestemme din suksess for andre folks tanker eller følelser om hva du gjør. Det bør være basert på dine egne følelser og tanker, ingen andres.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Death and queen of cups

General

Today's cards suggest that it's time for you to let go. This could be a part of yourself or a physical person in your life. This is a feminine energy that in a way, no longer serves you any purpose. Now, this doesn't mean they aren't nice to you, just that you may have grown apart. You have evolved, and they haven't. Letting go is never an easy process because it means closing a chapter of your life. Although, what you need to remember is that in closing one door, you open a new one. Be ready to let go so that you can meet new people that can encourage you in your life instead of bringing you down or keeping you at their level. It's time for you to level up.

Love

When it comes to love and relationships, it's time for you to stop taking advice from that one friend that you always thinks has your best interest at heart. It doesn't mean that she doesn't, It just means that she might not want you to find anyone as she doesn't want to be alone, and listening to this advice might be sabotaging more than it can be helping. You can still be friends but let that part of the influence within your life die. It's time you took control over your own decisions. Stop having an unhealthy emotional co-dependency on what others think and want for you. Let this go. Stop determining your future love life on other peoples emotional responses. If you are happy, I mean truly happy that is all that matters.
If you're in a relationship, it's time for you to look at how codependent you are on your partner. Have you maybe gotten in such a habit that you do everything together or that your partner does everything for you? This is then great in one way and very dangerous in another. It's also very important for you to have your own dependency. So if your partner is the one that always goes food shopping, try doing it by yourself this time. It's not about becoming independent from your partner it's about gaining that emotional confidence within yourself. Sometimes in relationships, we tend to become like our partners unless we know who we identify as, and who we really are. So this means if once upon of time you were an outgoing person, but in a relationship with a shy person, this can then rub off on you. Find your identity, and find a way you can challenge each other in a healthy way, so that you become the best versions of yourselves and shine as individuals.

Work & Economy

When it comes to work and business, it's time to get rid of these emotional bad habits that you keep getting stuck in. This can be anything from listening to advice on your business from someone who has no idea what it is you even do, or maybe you're too focused on what other people think about what it is that you do, so you then become too scared to get fully involved with it. No, stop worrying and caring about other people, it's not their success you are after it's your own. If you don't let this negative emotional dependence die, then guess what, becoming successful is just not for you. You cant determine your success on other peoples thoughts or feelings about what you do. It should be based on your own feelings and thoughts, no one else's.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar