Dagens Tarot Kort Onsdag 29 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Keiserinnen og fire av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort kan tyde på at du er i litt sutrende humør. At du er mer fokusert på det som skjer i andres liv, at du ikke tar hensyn til ditt eget. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden. Å føle seg sjalu betyr at en del av deg i utgangspunktet vet at det burde vært deg allerede. Gi deg selv en pause, du gjør en god jobb, og du aner ikke hvor lang tid det tok før folk kom seg dit du er. I dag er det viktig for deg å se på ditt eget liv. Se på alt du har, enten det er materialistisk eller det er emosjonelle. Alle er rike på sin egen måte.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, er det på tide å slutte å ønske deg noen andre du ikke kan få. Enten denne personen er i et forhold eller bare ikke er interessert i deg, slutte å håpe at de vil bli det. Bare fordi du kan se potensialet nå, betyr det ikke nødvendigvis at de vil være bra for deg ettersom du ikke kjenner hele historien deres. Fokuser på det som er rett foran deg, deg selv i utgangspunktet og se. Er du din beste versjon nå for noen å være i et forhold med? Hvis du ikke svarer umiddelbart ja, så trenger du å gjøre noen endringer. Nå betyr ikke dette at du endrer deg for andre mennesker, det bare betyr at du endrer for deg.
Hvis du er i et forhold, så er det på tide du nyter det du har fullt ut. Hvis det er endringer du vil og må gjøre, så gjør det, men stopp dagen med å drømme om et annet scenario og få det til å skje. Du er omgitt av kjærlighet, men du ser det ikke tydelig, ettersom du tar hensyn til alle andre enn ditt eget liv. Få kontakt følelsesmessig med deg selv og vær tro mot deg og dine.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og virksomhet, slutter du å drømme om det samme. Å drømme om en annen persons suksess eller bli irritert når de oppnår noe, kommer ikke til å gjøre deg mer vellykket. Det gjør at du ikke gjør noe pluss at du ikke aner hva de har vært gjennom for å komme dit. La meg gi deg et hint ,de brukte aldri tid til å fokuserte på andres liv, men heller full fokus på sitt eget. Det er på tide å brette opp ermene og komme deg på jobb. Bruk disse menneskene som inspirasjon, en påminnelse om at hvis de kan så kan du.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Empress and four of cups

General

Todays cards might suggest that your in a bit of a whiney mood. That your more focused on what's happening in others peoples lives, that you're not paying attention to your own. The grass isn't always greener on the other side. Feeling jealous means that basically a part of you knows that should have been you already. Give yourself a break, your doing a great job, and you have no idea how long it took for thoes people to get where you are. Today it's important for you to look at your own life. Look at everything you have whether that be materialistic things or emotional connects. Everyone is rich in their own way.

Love

When it comes to love and relationships, It's time to stop wishing for someone else that you can't have. Whether this person be in a relationship or just not interested in you, stop hoping they will be the one. Just because you can see potential now, doesn't necessarily mean they will be good for you as you don't know their full story. Focus on what's right in front of you, yourself basically and see. Are you your best version now for someone to be in a relationship with? If you answer inst immediately yes then you hot some changes to make. Now this doesn't mean you're changing for other people, just means you're changing for you.
If you're in a relationship its time you enjoyed what you have to the fullest. If there's changes you want and need to make then do that, but stop day dreaming about a different scenario and make it happen. You are surrounded by love but you're not seeing it clearly, as you're paying attention to everyone else but your own life. Connect emotionally and be true to you and yours.

Work & Economy

When it comes to work and business same deal stop day dreaming. Dreaming about another person's success or getting annoyed when they accomplish something, isn't going to make you more successful. If anything it makes you do nothing plus you have no idea what they have been through to get there. Let me give you a hint they never focused on other people's lives but their own . It's time to fold up those sleeves and get to work. Use these people as inspiration, a reminder that if they can so can you.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar