Dagens Tarot Kort Tirsdag 28 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Dommen og to av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

I dag handler om å lære å balansere dine prioriteringer. Kanskje du har mer enn én rolle i livet ditt, og du prøver å ta hensyn til dem alle samtidig. For eksempel alenemor eller pappa, bedriftseierdeltidskonsulent. Så langt gjør du en jobb, men husk at det er en fin grense mellom å takle alle disse kravene du stiller til deg selv, og å miste kontrollen. Du kan alltid presse deg selv, men ikke glem at det til slutt så finnes det en grense og du vil ikke gå over. 

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og forhold. Du må se på hva du har lært av fortiden din og hvordan du nå kan implementere det. Du må se på livet ditt som helhet. Har du virkelig tid til å finne kjærligheten nå? Eller stresser du deg selv enda mer i prosessen. Det sies at det er viktig å gjøre plass i livet til en partner, og ikke minst viktig å gjøre plass i tankene til en ny partner. Hvis du ikke tror du har tid, vil universet ikke lede deg mot noen. Så stopp og ta en titt, trenger du en liten pause eller bare noen få endringer her og der for å lykkes i kjærligheten. For eksempel kan du ikke date noen hvis du bare har en time i måneden til overs.
Hvis du er i et forhold, kanskje alle dine forskjellige roller blir for mye, og det du trenger er en timeout. Snakk med partneren din og få hjelpe til å hjelpe degdeg. Finn en balanse mellom, hva hver enkelt av dere kan gjøre og hva dere kan gjøre sammen. Vær oppmerksom på hva du har lært fra fortiden din og hvordan det kan hjelpe deg med å implementere livet ditt nå.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder arbeid og forretning, kommer alle brikkene i puslespillet fra fortiden og nåtiden endelig sammen for å danne ett bilde, din livshistorie. Du har lært mye, så det er på tide å implementere denne kunnskapen, slik at du vet hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Dette har ikke vært en enkel reise, og vil sannsynligvis fortsatt ha noen oppturer og nedturer til du finner det som fungerer best for deg. Hvis du prøver å balansere mange ting samtidig, så må du huske at et rotete sinn ikke klarer det, samme gjelder hvis om du har et rotete liv, så er det er veldig vanskelig å komme videre eller begynne å gjøre noe. Start med å fokusere på en ting om gangen, og hvis du har et team gi dem arbeidsoppgaver,gjør det samme med arbeidskollegaer. Du trenger ikke å gjøre det alene. Så mye på en gang kan få deg til å miste kontrollen i stedet for å beholde den.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Judgment and two of pentacles

General

Today Is about learning to balance your priorities. Maybe you have more than one role in your life and you are trying to pay attention to all of them at once. For example single mum or dad, business owner and part time consultant. So far you are doing a create job, but remember there is a fine line between coping with all these demands you are putting on yourself, and totally losing control. You can always push yourself just don't forget eventually there is an edge and you don't want to go over the edge.

Love

When it comes to love and relationship. You need to look at what you have learnt from your past and how you can now implement that. You need to look at your life as a whole. Do you really have time to find love now? Or are you just stressing yourself out even more in the process. Its said its important to make room in your life for a partner. Making it also important to make room in your mind for a new partner. If you don't think you have time universe won't guide you towards anyone. So stop and take a look, do you need a small break or just a few changes here and there in order to succeed in love. For example you can't date someone if you only have one hour a month to spare.
If your in a relationship maybe all your different roles are becoming to much and what you need is a time out. Talk to your partner get them to help you. Find a balance between, what each of you can do and what you can do together. Pay attention to what you have learnt from your past and how that can help implement your life now.

Work & Economy

When it comes to work and business, all the pieces of the puzzle from your past and present are finally coming together to form one picture, your life story. You have learned so much so it's time to implement that knowledge, so that you know what to do and what not to do. This hasn't been an easy journey and probably will still have some ups and downs until you find what works for you. If your trying to balance to many things at once. Remember this a cluttered mind does nothing, same as if you have a cluttered life its very hard to get anywhere or start doing anything. Start by focusing on one thing at a time, and if you have a team delegate to them, same with work colleagues. You don't need to do it all alone. As to much at once can make you lose control instead of keeping it

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most in-depth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar