Dagens Tarot Kort Søndag 19 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Keiseren og to av sverd - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort minner deg om at det er på tide å velge om du er klar til å kjempe eller tape. Det betyr at du er klar til å ta full kontroll over livet ditt på alle måter, forstand og form, eller vil du la det være akkurat slik det er. Du har to alternativer. Vil du se tilbake et par måneder fra nå og si ja, jeg er så glad for at jeg gjorde det, eller jeg burde egentlig valgt det i stedet. Valget er tross alt ditt, hva har du å tape. Er det ikke på tide at du blir sjef for ditt eget liv? Igjen kan du bare sette den på vent så lenge til slutt må du gjøre et trekk. Så hvorfor ikke la det være i dag?

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner,

Når vi leter etter kjærlighet, er det viktig å skille mellom det vi tror vi vil ha og det vi trenger. Hva er et ytre fokus og hva fokuserer mer på innsiden. Selvfølgelig må du tiltrekkes av partneren din, men også fokusere på hvem de er som person. Kanskje vil du se at det ikke er noen du vil være sammen med. Valget du må ta er om jeg kommer til å fortsette å ta råd fra alle rundt meg, eller skal jeg høre på meg selv for en gang skyld. Kanskje du er enig hvis du tenker på det, du er den beste personen til å spørre ikke familien din, og spesielt ikke vennene dine. Meningene deres er gode, men ikke la dem bestemme fremtiden din. Det er på tide å ta tilbake kontrollen over ditt kjærlighetsliv.
Hvis du er i et forhold, se til deg selv eller partneren din for å få råd, ikke alle andre. Kanskje det har vært en liten diskusjon eller uenighet mellom dere. Ikke spør din mor, pappa, søster, bror eller beste venn om råd. Fix det selv. Dette er ikke et følelsesmessig svik. Det er mer de eller du sa noe, og plutselig er du usikker på fremtiden deres sammen. Det er så mange ganger at hvis paret haddet snakket sammen, i stedet for å involvere alle andre, så ville det ikke ha gått denne veien. Så tenk på at i dag hvis et argument dukker opp eller neste gang det gjør det så snakk ut med parteren før du skriker det ut i gatene.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, er det på tide å ta det valget, å gå all inn eller trekk deg ut. Er det på tide at jeg er sjefen jeg vet at jeg er, eller blir jeg slaveansatt for alltid? Dette betyr ikke at du må eie virksomheten din, det handler mer om å eie rollen din. Enten det er å jobbe på et kontor eller å drive ditt eget kontor. Det gjør ingen forskjell. Du må bestemme når du er klar til å gjøre dette til din drøm. Ikke fokuserer på hvordan det er akkurat nå, det er mer ja jeg er klar, eller nei ikke ennå. Å finne på dårlige unnskyldninger hele dagen, hvorfor det ikke er riktig tidspunkt. La meg fortelle deg at det aldri vil være riktig tidspunkt, så du får tilbake kontrollen din og slutte å ta råd fra andre, bare det vil ha et stort skifte i din økonomiske sikkerhet. Finn noe du kan være stolt av å gjøre, og vær best på det. Det handler om et mentalt skifte i perspektivet ditt, og krever ikke mye mer enn det.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Emperor and two of swords

General

Today's cards remind you that's its time to choose are you ready to fight or to lose. What that means is are you ready to take full control over you life in every way, sense and form possible, or are you gonna leave it exactly how it is. You have two options. Do you wanna look back a couple of months from now and say yes I'm so glad i did that or I really should have chosen that instead. The choice is yours after all what have you got to lose. Isn't it time you became the boss of your own life? Again you can only put it of for so long eventually you have to make a move. So why not let that be today?

Love

When it comes to love and relationships,
When looking for love its important to differentiate between what we think we want and what we need. What's an outside focus and what focuses more on the inside. Of course you need to be attracted to your partner, but also focus on who they are as a person. Maybe you will see that that's not someone you want to be with. The choice you need to make is am I going to keep taking advice from everyone around me, or am I gonna listen to me for once. Maybe you would agree if you think about it, you're the best person to ask not your family, and especially not your friends. Their opinions are great, but don't let them decide your future. It's time to take back the control over your love life.
If you're in a relationship, look to yourself or your partner for advice no everyone else. Maybe there has been a small discussion or disagreement between you two. Don't ask your mum, dad, sister, brother or best friend for advice. Fix it yourself. This isn't an emotional betrayal. It's more they or you said something and suddenly you're unsure about your future together. There are so many times that If the couple would have spoken, instead of evolving everyone else, it wouldn't have gone this way. So think about that today I'd an argument pops up or next time it does. Talk it out before screaming it into the streets.

Work & Economy

When it comes to work and business, it's time to make that choice, to i go all in or fold. Is it time for me to be the boss I know I am or do I stay the slave employee forever? This doesn't mean you have to own your business, its more about owning your role. Whether that be working in an office or running your own office. It doesn't make a difference. You need to decided when your ready to make this your dream. Not focusing on how right now, its more the yes I'm ready, or no not yet. Making up shitty excuses all day why its not the right time. Let me tell you, it will never be the right time, so you gaining back your control and stop taking advice from others just that will have a huge shift in your financial security. Find something you can be proud of doing and be the best at it. Its all about a mental shift in your perspective doesn't take much more than that.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most indepth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar