Dagens Tarot Kort Lørdag 18 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Lykkehjulet og tre av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort lærer oss at ting kan endre seg fra ille til verre og også ille til godt. Alt avhenger av vår oppmerksomhet på de riktige detaljene. Se på hva fokuset ditt er, og la noen hjelpe deg der det mangler noe. Kanskje du kan hjelpe dem på samme måte som de kan hjelpe deg. Vi har alle forskjellige ferdigheter og erfaringer, og vi er ikke gode på alt, det er det som gjør oss alle så unike. Så hvis det er noe du er forvirret over eller sliter med, så er det i dag dagen for å finne en ekspert på dette området for å hjelpe deg. Ikke bruk tid på å prøve å gjøre det selv, det er poengeti dag. Fortsett å fokusere på dine mål og drømmer, og bruk verktøy og ting som hjelper deg med å oppnå det.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, må du noen ganger være den større mannen. Ja, du som er en kvinne også. Det betyr at hvis du blir bedt om det av noen, fortell dem det eller i det minste vis det, så det er åpenbart for dem. Alle er så hemmelighetsfulle og blir deretter opprørt fordi den andre personen aldri gjør noe. Hvordan kan de det når de ikke kjenner til din interesse. Noen ganger er det OK å gjøre et trekk hvis ikke vil du aldri få vite. Kanskje du venter noen måneder, så blir det til et år og til slutt når du er klar til å si noe så er de allerede i et forhold. Ikke bruk tid, tiden din er den mest dyrebare du har. Hvis du er redd og ikke vet hvor du skal begynne. Prøv å bli med på online dating, eller speed dating, vennlige møtegrupper. Bare alt for å få deg ut. For sitter du bare å venter på at din kjære skal dukke opp, vil det mest sannsynlig ikke skje.
Hvis dere er i et forhold, er det på tide at dere bruker hverandre styrker for å hjelpe hverandre. Dette kan være rundt huset, for å forbedre kommunikasjonen, med et prosjekt, gå ned i vekt uansett hva det er gjør det sammen. Hvis ingen av dere vet det, søk hjelp fra noen som gjør det. Hvis forholdet ditt sliter, kan rådgivning, annen hjelpe eller sitte ned og snakke med hverandre til dere finner en løsning. Alt dårlig kan bli bra, men husk det kan like fort gjøre alt godt til noe dårlig. Så hold fokus på at dere skal bygge noe sammen slik at forholdet ikke snur seg feil.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, igjen er du ikke den perfekte, og du har ikke alle svarene. Kanskje det er på tide at du ansetter en coach eller en mentor, bare noen som hjelper deg på de områdene du ikke er så flink til. Dette kan barbere år av læringskurven din og også hjelpe deg med å lykkes raskere. Det handler også om å vise din sårbare side og be om hjelp fra en kollega eller forretningspartner når du ikke vet svaret eller hvordan du skal fullføre oppgaven. Husk at tiden din er verdifull, så ikke bruk den feil. Dette kan også gjøres gjennom ekstra treninger for å forbedre dine ferdigheter. Hvis du ikke gjør det, kan ting snu seg til det verste og sette deg i en situasjon du gjør alt for å unngå.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Wheel of fortune and three of pentacles

General

Today's cards teach us that things can change from bad to worse and also bad to good. It all depends on our attention to the right details. Look at what your focus is and let someone help you where it's lacking. Maybe you can help them same way they can help you. We all have different skills and experience, and we are not good at everything that's what makes us all so unique. So if there is something your confused on or struggling with, today is the day to find and expert in that field to help you out. Don't waist your time in trying to do it yourself as what's the point. Keep focusing on your goals and dreams and use tools, and things to help you achieve it.

Love

When it comes to love and relationships, sometimes you need to be the bigger man. Yes, you as a woman to. Just means if your interested in someone tell them or at least show it so it's obvious. Everyone is so secretive and then get upset beacuse the other person never makes a move. How can they when they don't know your interested. Sometimes it's OK to make a move if not you will never know. Maybe you wait a few months then that turns into a year and finally when your ready to say something their in a relationship already. Don't waist time you time is the most precious we have. If your scared and don't know where to start. Try joining online dating, or speed dating, friendly meet up groups. Just anything to get you out there. As waiting for your loved one to show up will most likely not happen.
If your in a relationship, it's time you guys used each other strengths to help each other out. This can be around the house, to improve communication, with a project, losing weight whatever it maybe do it together. If neither of you know, seek outside help of someone who does. If your relationship is struggling maybe counselling could help or sitting down and talking to each other until you find a solution. Everything bad can become good but just as easily you can turn everything good into something bad. So keep your focus on it build together so that it won't turn upside down.

Work & Economy

When it comes to work and business, again you are not perfect and you don't have all the answers. Maybe it's time you hired a coach or a mentor, just someone to help you in the areas your not so good at. This could shave years of your learning curve and also help you succeed faster. It's also about showing your vulnerable side and asking for help of a colleague or business partner when you don't know the answer or how to complete the task. Remember your time is valuable so don't waist it. This can also be done through extra training's to improve upon your skills. If you don't then things might turn for the worst, placing you in a situation you're doing everything to avoid

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most indepth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar