Dagens Tarot Kort Tirsdag 14 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Magikkeren og to av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort symboliserer harmoni og balanse, hva du vil ha i livet og hvordan du skaper det. Nå er det perfekte tidspunktet å gå videre på en idé du nylig har tenkt og ikke har satt ut i verk ennå. Imidlertid gjøres dette i samarbeid, hjertet må være enig med hodet og omvendt. Det hjelper ikke å bare bli motivert av egoet ditt. Du trenger også en sjeleforbindelse til dine mål og intensjoner. Husk at du er et mektig, kreativt vesen, og dette er din mulighet nå til å justere deg med dine daglige handlinger for å skape fremtiden du ønsker deg mest.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og forhold, Hvis du søker etter kjærlighet, er i dag den perfekte dagen for det. Du er klar følelsesmessig, fysisk og mentalt til å møte noen nye, eller kanskje du allerede har møtt noen. Bruk i det minste dagen til å være åpen positiv, og tiltrekke deg, smil til en fremmed på bussen. Hva er det verste som kan skje, at de smiler tilbake? Gå ut dit og tør å bli sett av noen som også er klare til å bli sett.
Hvis du er i et forhold, har dere nå begge tid til å fokusere på å skape et forhold som er gjensidig fordelaktig, et som vil skape en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Du kan begynne med å se "øye til øye" og sette pris på hva dere begge kan bringe til bordet. Det er på tide å fokusere på å koble til på et dypere nivå og gjøre forholdet enda sterkere følelsesmessig. Dere lærer av hverandres styrker og svakheter og har muligheten til å bruke dem til å bli bedre som et par.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, handler det om teamarbeid. Husk at lagarbeid får drømmen til å fungere. Det handler om å dele ansvaret og få hjelp fra teamet ditt eller hjelpe teamet eller arbeidskollegaene. I dag er dagen du kan knytte et sterkere bånd med noen du er på samme bølgelengde med og dele en lignende visjon. Dere bruker hverandres styrker. Når en er god til noe, og du ikke er det, ber du dem om hjelp på dette området og deler også din kunnskap når det er nødvendig. Dere deler hverandres ferdigheter for å skape perfekt harmoni. For å få dette til å vare, husk at du må fortsette å kommunisere og ha gjensidig respekt for hverandre. Hvis det er et partnerskap mellom to personer, må du sørge for at du også har en skriftlig avtale slik at ting ikke kan bli trøblete. Hvis du ikke har et team ennå, er det på tide å tiltrekke deg folk du føler deler visjonen din, og som er drevet for å lykkes, og da vil du se flere og flere likesinnede dukke opp.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Magician and two of cups

General

Todays cards symbolise harmony and balance, what it is you want in life and how to create it. Now is the perfect time to move forward on an idea that you recently conceived and haven't put into action yet. However, this is done in twos so the heart has to agree with the head and vice versa. It doesn't help to just be motivated by your ego. You also need a soul connection to your goals and intentions. Remember, you are a powerful, creative being, and this is your opportunity to become in alignment with your day-to-day actions to create the future you want most.

Love

When it comes to love and relationships, If you're searching for love, today is the perfect day for it. You're ready emotionally, physically and mentally to meet someone new or maybe you already have. At least use the day to be open positive, and attract, smile to a stranger on the bus. What's the worst that could happen that they smile back? Go out there and dare to be seen by someone who is also ready to be seen.
If you're in a relationship, you now both have time to focus on creating a relationship that is mutually beneficial, one that will create a win-win situation for both parties. You can start seeing ‘eye to eye’ and appreciate what each other can bring to the table. It's time to focus on connecting on a deeper level and making the relationship even stronger emotionally. You are learning from each other's strengths and weaknesses and have the opportunity to use them to become better as a couple.

Work & Economy

When it comes to work and business, it's all about teamwork. Remember teamwork makes the dream work. It's about sharing the responsibility and getting help from your team or helping your team or work colleagues. Today is the day you can make a stronger bond as you are on the same wavelength and share a similar vision. You use each other's strengths. When one is good at something, and you're not, you ask them for assistance in that area and also share your knowledge when it's needed. You share each other's skills in order to create perfect harmony. In order to make this last, remember you need to continue to communicate and have mutual respect for each other. If it's a partnership between two people, make sure you also have a written agreement so that things cant get ugly. If you don't have a team yet, it's time to attract people you feel share your vision, and that are driven for success, and then you will see more and more like-minded people will show up.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most indepth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar