Dagens Tarot Kort Mandag 13 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Tårnet og kongen av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort prøver å fortelle deg at det å spille trygt ikke fungerer lenger. Det er på tide at du endrer det litt og finner opp noen nye måter. For eksempel prøver du å gå ned i vekt, men dietten du har brukt for alltid, den fungerer ikke lenger. Vel, det er normalt, kroppen din har endret seg, hormonene dine har endret seg, ingenting er slik det pleide å være, så nå må du finne noen andre forskjellige måter å få det til å fungere. Vi tilpasser oss alltid omgivelsene våre, så det er på tide at du gjør det samme når det gjelder ditt eget liv. Ikke vær redd for forandring, det vil gjøre deg godt, hvis du ikke er klar for det, vil universet gi deg det uansett. Det er på tide at du virkelig lever og gjør noe spontant. Uansett hva du gjør, må det være nå, hvis ikke, vil livet ditt til slutt falle fra hverandre. Den gamle deg eksistere ikke lengere, så da vil ikke de gamle måtene ikke lenger fungere.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, er det viktig å vite hva du vil. Noen ganger tror vi at vi bare vil ha noen som er trygge, som har en stabil jobb og som er hyggelige. Det er kanskje ikke nok når det gjelder å faktisk være i et forhold med denne personen. Noen ganger er det viktig å være litt mer kritisk, og se på hvilken type person du vil elske å være sammen med, ikke bare for å være sammen med. Å være kritisk betyr at du ikke setter en person på en pidestal med tilslørt beundring. og at du ikke er i nærheten av virkeligheten. Det betyr at du ikke vil havne i dårlige, ødeleggende forhold som du har vært i før, for nå ber du endelig om mer. Du bygger endelig et stabilt og trygt fundament, fra starten av.
Hvis du er i et forhold, er det ok å be om litt mer fra partneren din. Kanskje litt mer hengivenhet eller at dere tar et eventyr ut av det blå, bare for å komme ut av det stabile, kjedelige daglige livet. For mye rutine kan bety at du mister gnisten, og det er dit du er på vei nå hvis ingenting endres. Alle trenger litt spenning, og hvem vet, kanskje partneren din tenker det samme, men redd for å si det. Det er på tide å krydre forholdet ditt på den måten du vil.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, har du kanskje trodd at en stabil 9 til 5 var veien for deg, selv om du kanskje ikke er så sikker lenger. Det betyr ikke at du trenger å forlate jobben din med mindre du vil. Det handler mer om å finne noe annet å gjøre også. Noe som gir deg den spenningen og følelsen av å være i live. Vi trenger alle å føle oss levende, og en daglig rutine, hvis det blir for alvorlig, kan ta det vekk. Ja, følg en eller annen tidsplan, slik at du ikke glemmer alt du trenger å gjøre, men også tar en risiko. Ikke bli sittende fast i å gjøre det bare på en måte, spill det trygt, da det ikke vil fungere lenger. Noen endringer må gjøres, ellers vil alt du har bygd og suksessen du har oppnådd forsvinne, og du vil ikke at det skal skje. Det er på tide å komme deg ut av komfortsonen. Gjør noe du er redd for i dag, ikke vent til du virkelig må begynne på nytt, for da har du kanskje ikke motivasjon eller drivkraft til å fortsette.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Tower and king of pentacles

General

Todays cards are trying to tell you that playing it safe doesn't work anymore. It's time for you to change it up a bit and find new ways. For example, you're trying to lose weight, but the diet you have used forever doesn't work anymore. Well, that's normal, your body has changed, your hormones have changed, nothing is how it used to be, so now you need to find different ways to make it work. We are always adapting to our surroundings, so it's time you did the same when it came to your own life. Don't be afraid of change, it will do you some good, if you're not ready for it, the universe will provide it either way. It's time you really lived and did something spontaneous. Whatever you do, it needs to be now, if not, your life will eventually fall apart. The old you is no longer, so the old ways will also no longer work.

Love

When it comes to love and relationships, it's important to know what you want. Sometimes we think we just want someone who's secure, who has a stable job and who is nice. That might not be enough when it comes to actually being in a relationship with this person. Sometimes it's important to be a bit more critical, and look at what type of person would you love to be with, not just like to be with. Being critical doesn't mean you're putting a person on a pedal stool and nowhere near to reality. What it means is you won't keep ending up in bad, destructive relationships like you have been in before, because now you are finally asking for more. You are finally building a stable and safe foundation, to begin with.
If you're in a relationship, it's ok to ask for a little more from your partner. Maybe some more affection or for you guys to take an adventure out of the blue, just to get out of that stable, boring day to day life. Too much routine can mean you lose the spark, and that is where you are headed now if nothing changes. Everyone needs some excitement, and who knows, maybe your partner is thinking the same but afraid to say it. It's time to spice up your relationship in whatever way you want.

Work & Economy

When it comes to work and business, You might have thought that a stable 9-5 was the way for you, although now you might not be so sure anymore. That doesn't mean you need to leave your job unless you want to. It's more about finding something else to do also. Something that gives you that excitement and feeling of being alive. We all need to feel alive, and a daily routine, if it becomes too serious, can take that away from it. Yes, follow some type of schedule so that you don't forget everything that you need to do, but also take risks. Don't get stuck in doing it only one way, playing it safe, as that won't work anymore. Few changes need to be made, or else everything you have built and the success you have obtained will dissipate, and you don't want that. It's time to get out of your comfort zone. Do something you're afraid of today, don't wait until you really have to start all over again, as then you might not have the motivation or drive to carry on.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most indepth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar