Dagens Tarot Kort Lørdag 11 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Dommen og ni av staver - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort indikerer at du vil gi opp, at du har fått nok. Du har jobbet hardt, men du føler bare at alt har vært for ingenting. Stopp dette, du er nesten i mål, nå er det virkelig ikke på tide å gi opp. Livet er vanskelig, så du vil bli belønnet for alt ditt harde arbeid til slutt hvis du holder deg til det. Prøv å ta en liten pause nå og se på alt du har oppnådd så langt. Se at du er nærmere målstreken enn du tror. Husk at ikke alt skjer på en dag, engasjement, tålmodighet og hardt arbeid er kombinasjonen du trenger. Kanskje det også er på tide at du gjør noen små endringer rundt deg selv. Forstå at du ikke er der du begynte, og du er heller ikke den samme personen du var da du begynte.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, ser du ut som om du er ganske syk og sliten. Føler du at du har prøvd alt, men fortsatt så ender du hele tiden opp med feil person. Husk at da du begynte på denne reisen for å finne kjærligheten, var du en annen person. Kjærlighet er rundt deg, så nå er det ikke tid for deg å gi opp. Gjør noe for deg selv, for eksempel få gjort noe med håret eller kjøp noen nye klær. Gi deg selv litt ekstra nå, slik at du føler deg klar til å vise deg selv ute der igjen og tiltrekke den rette personen inn i livet ditt.
Hvis du er i et forhold, er det faktisk viktig å kommunisere med partneren din og la dem vite at du trenger hjelp og oppmuntring eller til og med for at dere skal tilbringe litt kvalitetstid sammen. Dette kan hjelpe forholdet til å utvikle en ny gnist selv med alle vanskelighetene du har vært gjennom i det siste, alene eller sammen. Fokuser på alt du har oppnådd så langt og vær virkelig der for hverandre. Se at det du har er noe som er verdt å kjempe for.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og virksomhet, må du se deg rundt og se hvor mye andre mennesker også har bidratt. Kanskje var det bare å skaffe deg en kopp kaffe når du virkelig trengte det eller fortelle deg at du ikke skal gi opp på dager som disse. Bare slik at du fullt ut kan forstå at du ikke er alene om dette, og at du gjør det, har støtte rundt deg. Enten dette er fra deg selv (din største fan), familie, venner, teamet ditt eller arbeidskolleger. Det er viktig for deg å innse hvor langt du har kommet. Slik at du ikke gir opp før du har mottatt alle belønningene du har jobbet så hardt for å få. Du har gjort det bra, og du er nå klar for et gjennombrudd, hold ut der det kommer.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Judgment and nine of wands

General

Today's cards indicate that you want to give up, that you have had enough. You've worked hard, but you just feel as if everything has been for nothing. Stop this, you're nearly at the finish line, now is really not the time to give up. Life is hard, so what, you will be rewarded for all your hard work in the end if you stick with it. Try taking a small break now and look at everything you have accomplished so far. See that you're closer to the finish line than you think. Remember, not everything happens in one day, dedication patience, and hard work is the combination you need. Maybe it's also time for you to make some small changes around yourself. Understand that you're not where you started, neither are you the same person you were when you started.

Love

When it comes to love and relationships, you look like you're pretty sick and tired. Feeling like you have tried everything but still constantly keep ending up with the wrong person. Remember, when you started on this journey to finding love, you were a different person. Love is around you, so now is not the time for you to give up. Do something for yourself, for example, get your hair done or buy some new clothes. Give yourself a little extra something so that you feel ready to show yourself again and attract the right person into your life.
If you're in a relationship, it's actually important to communicate with your partner and let them know that you need help and encouragement or even for you guys to spend some quality time together. This can help the relationship develop a new spark even with all the difficulties you have been through lately, alone or together. Focus on everything you have accomplished so far and really be there for each other. See that what you have is something that's worth fighting for.

Work & Economy

When it comes to work and business, you need to look around you and see how much other people have contributed as well. Maybe it was just getting you a cup of coffee when you really needed it or telling you not to give up on days like these. Just so you can fully understand that you are not in this alone and that you do, have support around you. Whether this is from yourself (your biggest fan), family, friends, your team or work colleagues. It's important for you to realise how far you have come. So that you don't give up before you've received all the rewards that you have worked so hard to get. You have done great, and you're now ready for a breakthrough, hang in there it's coming.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most indepth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar