Dagens Tarot Kort Fredag 10 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Magikkeren og fem av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort vil minne deg på at uansett hva du har opplevd, er det ikke en unnskyldning for å gi opp og gi bort din makt. Du er sterkere enn dette, og hvis du ser tilbake på livet ditt, har du sannsynligvis allerede vært gjennom verre ting. Du overlevde det, så hvorfor ikke dette. Ja, det er ikke lett, men når har livet vært lett. Det er på tide at du forstår hva det er du faktisk kan skape og gå ut og gjøre det.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og forhold, kommer du ikke til å finne kjærligheten hvis du fortsatt tenker på din tidligere partner. Alle følelsesmessige traumer, svik, tap av respekt for deg selv alle disse tingene er en avgjørende karakter for om du tiltrekker deg den rette typen person eller ikke. Du må forstå at uansett hva som har skjedd, så er det over. Slutt å kaste bort tid og energi på noe som allerede er over og ikke kommer tilbake. Du har så mye potensial, og den rette personen kan være rett rundt hjørnet, du ser det bare ikke.

Hvis du er i et forhold, er det på tide å fokusere på hvordan ting er, sammenlignet med hvordan de var. De fleste av oss går gjennom noen vanskelige tider nå og da, og det er ok. Det som ikke er greit, er å holde det mot personen hvis du har tilgitt dem. Du kan ikke handle nå på samme måte som du gjorde da det skjedde. Hvis du ikke kan tilgi, er det på tide å gå videre. Ikke sitt der og vær bitter og hatefull, da det bare vil drepe forholdet enda mer. Kanskje en av dere har hatt et psykisk sammenbrudd, men begynner å komme seg på beina igjen. Behandle dem som den nye personen de er. Ikke hvem de var. Det er viktig å se endringer som er gjort og anerkjenne dem.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og forretning, er det på tide at du slutter å gråte over sølt melk som om du kan endre fortiden. Gjett hva du ikke kan, så slutte å oppføre deg som du kan. Du må sette fokus på nåtiden og fremtiden din. Hvordan kan du nå gjøre det bedre, bli bedre og føle deg bedre? Livet er for å leve, ikke for å sitte i selvmedlidenhet over hva som var tidligere. Du har alt du trenger. Du trenger bare å slutte å fokusere på det som ikke fungerte eller på hvilke feil du gjorde. Alt vi gjør lærer vi av, så i stedet for å fokusere på det du gjorde, kan du se på hva du lærte av disse erfaringene og hvordan det kan hjelpe deg nå. Gjennomfør endringen slik at suksessen er en mulighet.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Magicians five of cups

General

Today's cards would like to remind you that no matter what you have experienced, it is not an excuse to give up and give away your power. You are stronger than this, and if you look back at your life have probably been through worse things already. You survived that, so why not this. Yes, it's not easy, but when has life ever been easy. It's time you understand what it is you can actually create and go out there and do it.

Love

When it comes to love and relationships, you're not going to find love if you are still thinking about your ex-partner. All the emotional trauma, betrayal, loss of respect for yourself all these things are a defining character on whether you attract the right kind of person or not. You need to understand that no matter what happened, it's over. Stop wasting your time and energy over something that has already ended and is not coming back. You have so much potential, and the right person might be right around the corner, you are just not seeing it.
If you're in a relationship, It's time to focus on how things are, compared to how they were. Most of us go through some hard times every now and then, and that's ok. What's not ok is holding that against the person if you have forgiven them. You cant act now the same way as you did when it happened. If you can't forgive, then it's time to move on. Don't sit there and be bitter and hateful, as that will just kill the relationship even more. Maybe one of you has had a mental breakdown but is starting to get back on their feet. Treat them as the new person they are. Not by who they were. It's important to see changes that have been made and acknowledge them.

Work & Economy

When it comes to work and business, It's time you stopped crying over spilt milk as if you can change the past. Well, guess what you can't, so stop acting like you can. You need to set your focus on the present and your future. How can you now do better, be better and feel better? Life is for living, not for wallowing in the past. You have everything you need. You just need to stop focusing on what didn't work or what mistakes you made. Everything we do we learn from, so instead of focusing on what you did, look at what you learnt from these experiences and how that can help you now. Implement change so that success is a possibility.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most indepth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar