Dagens Tarot Kort Torsdag 9 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Hengte mannen og åtte av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort antyder at du kan være litt misfornøyd med din nåværende situasjon, men du bruker ikke så mye energi på det heller. Du vet at det kan være bedre, men du gjør egentlig ingenting for å gjøre noen forandringer. Du føler at du jobber hardt, men jobber du egentlig med tingene som faktisk vil gi deg disse endringene du er ute etter. Eller jobber du bare hardt og får alle ting til å forbli nøyaktig det samme og brenner deg selv ut i prosessen? Du er klar til å gjøre det bedre bare trenger å ta et skritt tilbake og se livet som helhet, ikke delt inn i biter. Du trenger bare et nytt perspektiv på ting.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, vil du ha kjærlighet, men samtidig har du blitt veldig komfortabel i ditt eget selskap. Nå er det ingenting galt med det, men hvis du er seriøs om å finne noen, så må du gjøre noen små endringer. Det er kanskje ikke så tydelig som du kanskje liker, men hendelser utspiller seg som kan lede deg på riktig vei. Fortsett å jobbe med deg selv og gjøre kontinuerlige forbedringer og justeringer for å sikre at du er den beste personen du kan være og tiltrekke deg den beste personen for deg.
Hvis du er i et forhold, handler det om å sette pris på hverandre. Å se hva den andre personen gjør og kanskje hjelpe litt til noen ganger. Bare fordi den ene jobber hjemmefra og den andre på et kontor, betyr ikke det at den ene gjør mer enn den andre. Se igjen bildet som helhet og vis dem at du ser dem og da vil du også blir sett av dem.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder arbeid og virksomhet, er det viktig å forstå at ikke alt arbeid er produktivt arbeid. Kanskje du jobber uendelig, og tenker ja, endelig kommer en stor endring til å skje, men du fokuserer ikke på det som er viktigst. Selvfølgelig kan du få suksess fra det, men du er ikke i nærheten av den økonomiske stabiliteten. Det er på tide å ta et skritt til siden, se på livet ditt som helhet. Hva er planen din? Følger du den? Bør det endre seg, eller trenger det noen justeringer her og der? Dette betyr ikke at du ikke har gjort noe for din fremtid eller økonomiske stabilitet. Det betyr bare at du kanskje må se nøye på hva du gjør og fordelene det allerede har vist deg. Kan tiden din brukes smart andre steder? Vær konsekvent, men også smart, så vil ingenting stoppe deg fra å få det du drømmer om.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Hanged man and eight pentacles

General

Today's cards suggest that you may be a bit unhappy with your current situation but also not too fused kind of energy also. You know it could be better, but you're not really doing anything to make it so. You feel you're working hard, but at the same time, are you working on the things that will actually give you these changes you are after. Or are you just working hard and endlessly making things stay exactly the same and burning you out in the process? You are ready to make it better just need to take a step back and see life as a whole, not divided into chunks. You just need a new perspective on things.

Love

When it comes to love and relationships, you want to have love, but at the same time, you have become very comfortable in your own company. Now, there is nothing wrong with that, but if you're serious about finding someone, you will need to make some small changes. It may not be as apparent as you may like, but events are unfolding that can lead you onto the right path. Continue working on yourself and making ongoing improvements and adjustments to ensure that you are the best person you can be and attract the best person for you.
If you're in a relationship, it's all about appreciating each other. Seeing what the other person does and maybe helping out every once in a while. Just because one works from home and the other in an office doesn't mean one is doing more than the other. Again see the picture as a whole and show them that you see them and also be seen by them.

Work & Economy

When it comes to work and business, it's important to understand that not all work is productive work. Maybe you are working endlessly, thinking yes, finally a big change is going to happen, but you're not focusing on what's most important. Of course, you might get some success from it, but nowhere near the financial stability, you are after. It's time to take a step to the side, look at your life as a whole. What is your game plan? Are you following it? Should it change, or does it need some tweaks here and there? This doesn't mean that you haven't done anything for your future or financial stability. It just means maybe you need to look carefully at what you're doing and the benefits it has already shown you. Could your time be spent smartly somewhere else? Be consistent but also smart then nothing will stop you from getting what it is you dream of.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most indepth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar