Dagens Tarot Kort Søndag 5 September 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Solen og tre av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Generelt

Dagens kort minner deg om at hvis du har gått gjennom en vanskelig tid, så er dette meldingen du har ventet på. Tegnet på at ting kommer til å bli bedre, mye bedre! Gjennom alle dine utfordringer underveis har du oppdaget hvem du er og hvorfor du er her. Med dette har du også begynt å tiltrekke deg flere likesinnede eller begynner i det minste å gjøre det. Dette er en dag for deg å ha det gøy og være sosial. Husk at vi har lov til å velge menneskene vi tilbringer verdifull tid med. Ja, tiden din er verdifull.

Kjærlighet

Når det gjelder kjærlighet og relasjoner, nyt det. Nyt reisen for å finne den, siden det er alt det er nemlig en reise. Hvem vet, du kan møte noen fantastiske nye mennesker underveis. Slapp av og ha det gøy. Kjærlighet skal være morsomt, ikke nervepirrende og skummelt, og en konstant påminnelse om avvisning og hjertesorg. Det handler om å gjøre feil, lære av dem, elske og elske igjen. Egentlig bare gi slipp og leve i øyeblikket. Dette betyr ikke at du sover med tusenvis av mennesker. Det betyr bare at du er åpen for å møte nye mennesker og bli kjent med dem.

Hvis du er i et forhold, er det på tide å ha det gøy. Tilbring dagen med å le, glem alvoret i livet et sekund, og bare lev i øyeblikket. Problemer, hindringer og utfordringer vil fortsatt være der i morgen tidlig. Du vil ikke ødelegge livet ditt ved å nyte en dag sammen være fullt tilstede, ingen telefoner med mindre det er for et søtt bilde. Fullfør det som må gjøres om morgenen, og ha litt tid sammen du fortjener det.

Jobb Ekonomi

Når det gjelder jobb og virksomhet, er det noen ganger viktig å gå tilbake til å nyte det du gjør, få tilbake den følelsen du hadde da du begynte. Hvis du ikke gjør det i det hele tatt, så er det kanskje på tide med et karriereskifte. Du må ha det gøy for å lykkes og få suksess. Ingen som hater jobben eller virksomheten sin kommer veldig langt eller holder ut I lengden. Hvis en person liker det de gjør, vil det aldri være en dårlig dag de ikke kan snu. Ja, det vil fortsatt være utfordringer, og ja, du vil fremdeles bli presentert for noen hindringer. Men etter alt det, vil du fortsatt fortsette å presse fremover. Forstå at det ikke bare skal handle om å betale regningene eller ha tak over hodet. Det handler også om nye opplevelser, menneskene vi møter, hvordan det gjør deg til et bedre menneske. Hvordan du vokser fra erfaringene du har. En jobb eller virksomhet er så mye mer å finne den følelsen, og flammen vil da aldri dø.

Månedlige Prognose

Vår månedlige prognose er den dypeste måten å få oversikt over måneden din på. Vi bruker en kombinasjon av tarot, astrologi og numerologi for å gi deg informasjon om hvordan måneden din kan bli, både positive og negative, når du bør og når du ikke bør gjøre ting. Vil du ikke ha en guide til måneden fremover enn at du går blind gjennom mørket? Bestill din når for bare 599kr ordinær pris 800kr

Sun and three of cups

General

Today's cards remind you that if you have been going through a difficult time, then this is the message you have been waiting for. The sign that things are going to get better, a lot better! Through all your challenges along the way, you have discovered who you are and why you are here. With this, you have also started to attract more like-minded people or are starting to at least. This is a day for you to have fun and be sociable. Remember we are allowed to chose the people we spend our valuable time with. Yes, your time is valuable.

Love

When it comes to love and relationships, enjoy it. Enjoy the journey of finding the one, as that's all it is a journey. Who knows, you might meet some amazing new people along the way. Loosen up and have fun. Love is supposed to be fun, not nerve-racking and scary, and a constant reminder of rejection and heartbreak. It's about making mistakes, learning from them, loving and loving again. Really just letting go and living in the moment. This doesn't mean you sleep around with 1000s of people. It just means that you are open to meeting new people and getting to know them.
If you're in a relationship, it's time to have some fun. Spend the day laughing, forget the seriousness of life for a second, and just live in the moment. Problems, obstacles, and challenges will still be there tomorrow morning. You won't mess up your life by enjoying one day together being fully present, no phones unless it's for a cute picture. Complete what needs to be done in the morning, then have some together time you deserve it.

Work & Economy

When it comes to work and business, sometimes it's important to go back to enjoying what you do, get back that feeling you had when you first started. If you don't at all, then maybe it's time for a new career change. You need to have some fun in order to succeed and be successful. No one who hates their job or business will get very far or even last very long. If a person enjoys what they do, there will never be a bad day they cant turn around. Yes, there will still be challenges, and yes, you will still be presented with some obstacles. However, after all that, you still want to keep pushing forward. Understand that it shouldn't just be about paying the bills or having a roof over your head. It's also about new experiences, the people we meet, how it makes you into a better person. How you grow from the experiences you have. A job or business is so much more find that feeling, and the fire will never die.

Monthly Forecast

Our monthly forecast is the most indepth way to get a view of your month ahead, we use a combination of tarot, astrology and numerology to provide you with the information of how your month could turn out, both the positives and the negatives, when you should and when you shouldn't do things. Wouldn't you like to have a guide to the month ahead rather that feeling through the dark? Order now for only 599kr instead of 800kr

Legg igjen en kommentar