Dagens Tarot Kort Mandag 30 August 2021

Visa Betaling Visa Betaling

Ypperstepresten og fem av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag handler det om å være villig til å be om hjelp når frykten og følelsesmessige traumer drar deg ned. Det handler om å forstå at fortiden er fortid og nåtiden er nå. Det er ingen vits i å gjenta tidligere feil og for å unngå dette må du se på det du har lært av dine erfaringer så langt.

Når det gjelder kjærlighet og forhold, er det på tide at du slutter å fokusere på hvordan fortiden har skadet deg eller hvordan kjærligheten kan føles som om den har sviktet deg, og se på hva du har lært av den. Hvordan har du blitt et bedre menneske? og vokst fra alle dine tidligere erfaringer. Husk at alt i livet skjer av en grunn. Så lenge vi lærer og vokser, trenger vi ikke gjenta disse tidligere feilene. Hvis du er i et forhold, er det lett å sammenligne partneren din med tidligere erfaringer. Dette er aldri bra da hver person er annerledes, og en følelse for noen vil aldri føle det samme for noen andre. Kjærlighet kommer alltid til å være annerledes. Kommuniser med partneren din og vær åpen om frykten og tillitsproblemene dine, slik at du kan finne en løsning i stedet for å skape avstand.

Når det gjelder arbeid og forretning, handler det om å lære igjen av tidligere oppførsel. Det du gjorde som ikke fungerte, slutt å gjøre det. Ikke gråt over spilt melk. Det vil aldri forandre noe. Be i stedet om hjelp og veiledning fra noen i nærheten av deg som du vet har mestret hva det er du ikke klarer eller få en mentor. Lær i stedet for å klage. Frykten for å mislykkes vil ikke forsvinne i løpet av et døgn. Det som kan skje er at du endrer måten du føler når du mislykkes og fjerner frykten fra det slik at du ikke trenger å fortsette å gjenta det. Feile er bare en innlært atferd som kan bli ulært. Det er som et blåmerke, ikke en tatovering. Før eller siden går det over.

Hierophant and five of cups

Today is about being willing to ask for help when your fear and emotional trauma is bringing you down. It's about understanding that the past is the past and the present is now. There is no point in repeating past mistakes and in order to avoid that you need to look at what you have learnt from your experiences so far.

In regards to love and relationship, it's time you stopped focusing on how that past has hurt you or how love might feel like it has failed you, and look at what you have learnt from it. How have you become a better person? and grown from all your past experiences. Remember, everything in life happens for a reason. As long as we learn and grow, then we don't need to repeat these past mistakes. If you're in a relationship, it's easy to compare your partner with past experiences this is never a good thing as every person is different, and one feeling for someone will never feel the same for someone else. Love is always going to be different. Communicate with your partner and be open about your fears and trust issues so that you can find a solution instead of creating distance.

When it comes to work and business, it's all about again learning from past behaviour. What you did that didn't work, stop doing it. Don't cry over spilt milk. That will never change anything. Instead, ask for help and guidance from someone close to you that you know has mastered what it is you are failing at or get a mentor. Learn instead of complaining. Your fears of failure will not disappear within a day. What can happen is you change the way you feel towards failing and remove the fear from it so that you don't have to keep repeating it. Failure is just a learnt behaviour that can be unlearnt. It's like a bruise, not a tattoo. Sooner or later, it will pass.

Legg igjen en kommentar