Dagens Tarot Kort Torsdag 26 August 2021

Hengte mannen og kongen av mynter - Skrevet av Sabrina og Veronica

I dag kan du føle deg fastlåst eller begrenset i livet ditt. Spør deg selv hva som holder deg tilbake? Hva hindrer deg i å gå videre. Det er flott å ta en pause her og der, slik at du kan fylle drivstoff. Men å stoppe helt vil bare bety at du må begynne på nytt. På den ene siden må du se ting fra et annet perspektiv og endre energien din, og på den andre siden må du overgi deg og slippe det som holder deg tilbake.

 

Når det gjelder kjærlighet og forhold, har du tidligere eksperimentert med hva du vil, og hva du ikke vil, så nå er det på tide å sette det ut. Endre igjen energien din slik at du kan tiltrekke deg den rette personen og akkurat nå. Ikke vær komfortabel med å være alene eller i et ikke sunt forhold. Hvis du er i et forhold, er det viktig å ikke stoppe. Kjærlighet er som en blomst den trenger kjærlighet, vann, oppmerksomhet og å bli tatt vare på, det samme gjør et forhold. Ikke slutte å jobb for det. Dette burde ikke være hardt arbeid, men morsommere. Dette er også det som hjelper oss å vokse som mennesker, og utvikler oss til å bli den beste versjonen av oss selv.

Når det gjelder arbeid og forretning, vet du at en metodisk, planlagt og gjennomtenkt tilnærming vil føre deg til suksess. Du vet hva du må gjøre, så slutte å lage unnskyldninger for deg selv eller ta pauser som setter deg tilbake til starten. Fortsett nedover denne nye banen i stedet for å prøve nye måter å gjøre ting på igjen og igjen. Pausen du tenker er produktiv er faktisk det motsatte, og faktisk på sikt kan det gjøre ting mye vanskeligere for deg. Hvorfor saboterer du frivillig suksessen din?

 

Hanged man and king of pentacles

Today you may be feeling stuck or restricted in your life. Ask yourself what is holding you back? What is preventing you from moving forward. It's great to take a break here and there so that you can refuel. However, stopping completely will just mean you have to start all over again. On one side, you need to see things from a different perspective and change your energy, and on the other, you need to surrender and let go of what holds you back.

In regards to love and relationship, you have experimented in the past on what you want, and what you don't want, so now it's time to put that into action. Again change your energy so that you can attract the right person and right now. Don't stay comfortable in being alone or being in a none healthy relationship. If you're in a relationship, it's important not to stop. Love is like a flower it needs love, water, attention and being taken care of, same does a relationship. Don't stop working for it. This shouldn't be hard work but more fun. This is also what helps us grow as human beings, evolving in becoming the best versions of ourselves.

When it comes to work and business, you know that a methodical, planned, and well-thought-out approach will lead you to success. You know what you need to do, so stop making excuses for yourself or taking breaks that set you back to the start. Continue down this new path rather than trying new ways of doing things again and again. The pause you are thinking is productive is actually the opposite, and actually in the long run, it can make things a lot harder for you. Why are you voluntarily sabotaging your success?

Legg igjen en kommentar