Dagens Tarot Kort Onsdag 23 Juni 2021

Verden og åtte av beger - Skrevet av Sabrina og Veronica

Noen ganger er det viktig å spørre seg selv, går du vekk fra fremtiden din? Gjemmer du deg for ting som må løses? Noen ganger er det bra å gå bort, men i dag sier universet at du ikke må la uløste tråder ligge. Hvis du vil gå bort, må du sørge for at du gjør det på en måte som gjør at historien ikke gjentar seg. Det jeg mener med dette er problemer som vi ikke løser eller fullfører, de kommer tilbake til slutt, ettersom de fremdeles uløst. Vært i et dårlig forhold og ikke taklet det eller stått på ditt, vil du mest sannsynlig tiltrekke deg det samme til du virkelig takler det. Fortidens følelser sitter fast hos oss, og det er det som får historien til å gjenta seg. Så hvis du er syk og lei av hvert år å ha de samme omstendighetene i livet ditt, så er dagen i dag dagen for å bryte vanene. Se på hvordan du vanligvis takler situasjoner og endr dem. Stå opp for deg selv, endre din følelsesmessige forbindelse for å bli avhengig av noe godt og positivt for deg i stedet for destruktivt og fordømmende. Ikke alt er din feil, men det er din feil hvis du lar det fortsette å skje. Lur meg en gang så skam deg, lurer du meg to ganger skam meg. Lær av tidligere situasjoner og slutte å gjenta dem for fremtiden din.

World and eight of cups

Sometimes it's important to ask your self are you walking away from your future? Are you hiding from things that need to be resolved? Sometimes yes its good to walk away, but today the universe is kind of saying dont leave unfinished business. If you want to walk away make sure you do it in a way that makes sure history doesn't repeat itself. What I mean by this is problems that we don't resolve or finish they come back eventually as they still haven't been resolved. Been in a bad relationship and not dealt with it or stood your ground then most likely you will attract the same again, until you really deal with it. The emotion of the past sticks with us and that is what makes history repeat itself. So if your sick and tired of every year having the same circumstances happening in your life, then today is the day to break thoes habits. Look at how you normally deal with situations and change them. Stand up for yourself change your emotional connection to be addicted to something good and positive for you instead of destructive and judgmental. Not everything is your fault, but it is your fault if you let it keep happening. Fool me once shame on you fool me twice shame on me. Learn from past situations and stop repeating them for your future.

Legg igjen en kommentar