Dagens Tarot Kort Tirsdag 24 November 2020

Dommen og fire av mynter

Det er viktig I livet å forstå at når noe ikke fungerer, da må du endre på det. Ikke sitt der og vent på at ting blir bedre, for det blir de ikke . Du må bruke endringen, bruke en ny måte å se på ting og ta grep. Alt i livet har en viss energi knyttet til det , så hvis du føler deg verdiløs og dårlig, er det det du vil tiltrekke deg. Hvis du bruker for mye av tiden din på å prøve å bevare alt som du er redd for å miste, kan du til slutt bli en fange i ditt eget liv. Å være grådig på grunn av frykt vil bare få deg til å miste alt raskere. Dette vil påvirke alle situasjoner i livet ditt, kjærlighet, økonomi, egenverd ... osv. Start i dag med å endre denne energien, fyll deg med egenverd, kjærlighet og suksess, og på den måten vil du begynne å tiltrekke deg virkelig gode ting.

Judgment and four of pentacles

In life it's important to understand if something isn't working then you need to change that something. Don't sit there and wait for things to get better as they won't. You need to apply the change, apply a new way of looking at things and take action. Everything in life has a certain energy attained to it, so if your feeling worthless and poor then that is what you will attract. If you spend too much of your time trying to preserve everything as your afraid of losing it, then eventually you can become a prisoner in your own life. Being greedy because of fear will only make you lose it all quicker. This will affect all situations in your life, love, finance, self-worth...etc. Start today by changing this energy fill yourself with self-worth, love and success and that way that is what you will start to attract.

Legg igjen en kommentar