Dagens Tarot Kort Fredag 3 April 2020

Dagens Tarot Kort Fredag 3 April 2020

Magikern og syv av mynter - Skrevet av Tarot Søstrene

Kortene kan være relatert til frykt for å mislykkes og kanskje også frykt for å lykkes, men det gode er at det betyr at du lærer av tidligere feil , at du vurderer situasjonen din på nytt. Det kan i utgangspunktet ikke virke som det, men feil lar deg se på hvordan du bedre kan investere tiden din for å få mest mulig ut av dine fremtidige satsinger. Husk at du er mektig, skape din indre verden, og den ytre vil følge. Tiden til å ta grep er nå, og alle tegn på å holde tilbake vil bety å miste muligheten til å bli den beste versjonen av deg selv. Visse valg må tas, og disse kan føre til store endringer. Finn inspirasjoner i tid med mørke og kamp

Vil du vite om kjærligheten, arbeid eller noe annet i livet ditt?
Få en personlig lesning nå fra en av våre klarsynte veiledere.

skyv for og se hvem andre som er pålogget

The Magician and seven of pentacles

The cards can be related to fear of failure and maybe also fear of success, however, the good thing is that it means that you are learning from your past failures and mistakes, you are re-evaluating your situation. It may initially not seem like it, but mistakes allow you to look into how to better invest your time to get the most out of your future ventures. Remember that you are powerful, create your inner world, and the outer will follow. The time to take action is now, and any signs of holding back would mean missing the opportunity of becoming the best version of yourself. Certain choices will have to be made, and these can bring forth great changes. Find inspirations in time of darkness and struggle.