Dagens Tarot Kort Lørdag 3 November 2018

Dagens Tarot Kort Lørdag 3 November 2018

Djevelen og ti av staver.

Mens du har nådd et mål blir du sterkt oppmerksom på at du nå må fortsette med det ansvaret du har lagt ut for deg selv for å sikre suksess. Problemet er imidlertid at disse ansvarene kan bli for mye å bære og du slitermed å gi slipp. Inspirasjonen og kreativiteten som var knyttet til det opprinnelige målet eller visjon forsvinner raskt og alt blir hardt arbeid altfor fort. Når du ser disse kortene i en lesning, spør deg selv hvor du føler deg fast eller begrenset i livet ditt. Du kan bli lurt til å tro at du blir kontrollert av ytre krefter når du faktisk har skapt dine egne fanger og maktsløp. Du føler fortvilelse og har et pessimistisk syn på livet fordi du føler at så mye er utenfor din kontroll. Du må bryte fri fra disse negative oppførselsmønstrene ved å anerkjenne holdet de har over deg og den negative effekten de har på livet ditt. Ofte er de atferd som er umiddelbart gledelig, men som forårsaker langsiktig skade på din indre oppfyllelse.

The devil and ten of wands.

While you have reached a point of completion, you are becoming starkly aware that you must now carry on with the responsibilities you have laid out for yourself, in order to ensure ongoing success. The trouble is, however, that these responsibilities may become too much to bear and you are struggling to let go. The inspiration and creativity that was associated with the initial goal or vision rapidly disappear and everything becomes hard work all too quickly. When you see these cards in a reading, ask yourself where you are feeling stuck or restricted in your life. You may be tricked into believing that you are being controlled by external forces when in fact you have created your own chains of imprisonment and powerlessness. You feel despair and have a pessimistic view of life because you feel that so much is outside of your control. You need to break free of these negative patterns of behaviour by acknowledging the hold that they have over you and the negative impact they are having on your life. Often they are behaviours that are immediately gratifying but which cause longer-term damage to your inner fulfilment.

Ring en av våre profesjonelle tarotister

Legg igjen en kommentar